Mức Đáy trong 52 Tuần - Cổ phiếu Tây Ban Nha

Lần cuối
Cao
Thấp
0.000.000.00-0.00-8.00%2M
2.292.292.27-0.07-2.97%4.48K
3.743.723.720.000.00%0
2.762.762.760.000.00%0
4.504.504.500.000.00%0
5.655.655.600.000.00%0
9.759.759.750.000.00%0
10.009.909.900.000.00%0