Mức Đáy trong 52 Tuần - Cổ phiếu Cote D'Ivoire (Bờ Biển Ngà)

Lần cuối
Cao
Thấp
3,850.003,850.003,850.000.000.00%0
2,000.002,000.002,000.000.000.00%0
5,000.005,000.005,000.000.000.00%0
485.00485.00485.000.000.00%0