Danh Sách Mã Tăng Điểm Mạnh Nhất - Cổ phiếu Việt Nam

Việt Nam
Lần cuối
Cao
Thấp
6,600.006,600.006,000.00+600.0+10.00%293.51KHà Nội
16,60016,60015,100+1,500.0+9.93%22.6MHà Nội
11,10011,10011,100+1,000.0+9.90%200Hà Nội
11,10011,10010,300+1,000.0+9.90%20.6KHà Nội
8,900.008,900.007,800.00+800.00+9.88%4.15MHà Nội
18,90018,90018,900+1,700+9.88%100Hà Nội
7,800.007,800.006,600.00+700.0+9.86%1.17MHà Nội
46,90046,90046,400+4,200.0+9.84%953.38KHà Nội
4,500.004,500.003,700.00+400.0+9.76%25.98MHà Nội
12,50012,50011,000+1,100.0+9.65%3.08MHà Nội
8,000.008,000.007,300.00+700.0+9.59%633.38KHà Nội
11,50011,50010,300+1,000.0+9.52%1.59MHà Nội
6,900.006,900.006,900.00+600.0+9.52%20.18KHà Nội
4,600.004,600.004,100.00+400.0+9.52%391.36KHà Nội
11,60011,60011,000+1,000.0+9.43%2.44MHà Nội
4,700.004,700.004,200.00+400.0+9.30%11.6KHà Nội
19,10019,10019,100+1,600.0+9.14%100Hà Nội
13,20013,20013,200+1,100+9.09%100Hà Nội
8,400.008,400.007,500.00+700.0+9.09%12.1KHà Nội
8,500.008,500.008,000.00+700.0+8.97%50.7KHà Nội
8,500.008,500.008,500.00+700.0+8.97%5KHà Nội
19,60019,60019,500+1,600.0+8.89%200Hà Nội
8,600.008,600.007,800.00+700.0+8.86%8.27MHà Nội
12,60012,60011,400+1,000.00+8.62%2.6KHà Nội
11,50011,50010,600+900.0+8.49%4.23KHà Nội
22,00022,00021,500+1,700.0+8.37%1KHà Nội
3,900.003,900.003,700.00+300.0+8.33%931.81KHà Nội
10,50010,50010,500+800.0+8.25%100Hà Nội
5,300.005,300.005,100.00+400.0+8.16%46.83KHà Nội
6,700.006,700.006,200.00+500.0+8.06%6.5KHà Nội
2,700.002,700.002,400.00+200.00+8.00%1.99MHà Nội
9,600.009,600.008,100.00+700.0+7.87%400Hà Nội
5,500.005,500.005,200.00+400.0+7.84%9.7KHà Nội
6,900.007,000.006,500.00+500.0+7.81%194.8KHà Nội
2,800.002,800.002,700.00+200.0+7.69%190.98KHà Nội
5,600.005,600.005,600.00+400.0+7.69%201Hà Nội
5,600.005,700.005,100.00+400.0+7.69%131.04KHà Nội
3,000.003,000.002,800.00+200.0+7.14%40.3KHà Nội
13,50013,50012,300+900+7.14%367.6KHà Nội
3,000.003,000.002,700.00+200.00+7.14%131.4KHà Nội
42,80042,80040,500+2,800.0+7.00%669.5KHo Chi Minh
7,950.007,950.007,430.00+520.0+7.00%331.7KHo Chi Minh
15,30015,30014,000+1,000.0+6.99%11.27MHo Chi Minh
5,050.005,050.004,800.00+330.00+6.99%5.13MHo Chi Minh
9,790.009,790.009,500.00+640.0+6.99%2.75MHo Chi Minh
41,40041,40039,000+2,700+6.98%1.69MHo Chi Minh
6,590.006,590.006,160.00+430.00+6.98%2.98MHo Chi Minh
16,10016,10015,300+1,050.0+6.98%3.25MHo Chi Minh
9,050.009,050.008,500.00+590.0+6.97%7.6MHo Chi Minh
6,600.006,600.006,170.00+430.0+6.97%10.97MHo Chi Minh