Danh Sách Mã Tăng Điểm Mạnh Nhất - Cổ phiếu Kazakstan

Lần cuối
Cao
Thấp
999.00999.10976.06+22.95+2.35%61.46K
796.52808.55796.00+0.33+0.04%2.7K
18,477.0018,479.7918,151.00+287.00+1.58%2.36K
117.99118.53117.04+0.49+0.42%849
46,661.0046,898.0046,201.00+361.00+0.78%671
23,380.0023,740.0023,250.03+130.00+0.56%647
1,950.471,952.001,940.02+0.48+0.02%509
30.5030.5930.23+0.54+1.80%452
16.5716.5916.50+0.21+1.28%247
61.6761.9061.23+0.05+0.08%121
155.37157.02153.87+2.34+1.53%14
103.50103.50103.45+1.54+1.51%9
22,400.0022,800.0022,400.00+143.00+0.64%7
190.80191.00190.80+0.77+0.41%7
114.94115.50107.93+7.01+6.49%4
115.24115.24108.92+6.31+5.79%4
38.4038.4038.40+0.50+1.32%2
79.9979.9979.99+4.99+6.65%1
119.00119.00119.00+5.85+5.17%1
2,873.782,873.782,873.78+73.78+2.64%1