x
0

Công cụ Giám sát Lãi suất FED

 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Quyết Định Lãi Suất

Tần Suất

Chuyển Tin

Thông báo Trang Web

Thông báo Ứng Dụng Di Động

Quyết Định Lãi Suất 03/05/2017 19:00

0 Tuần 2 Số Ngày 11 giờ 41 phút

Bộ tính toán giám sát lãi suất FED dựa trên giá cả Thị trường Kỳ hạn FED 30-ngày, đưa ra xu hướng báo hiệu kỳ vọng của thị trường về khả năng thay đổi lãi suất Hoa Kỳ dựa trên chính sách tiền tệ của FED. Công cụ này cho phép người dùng tính toán khả năng tăng lãi suất sắp tới của FED.

Thời Gian Họp: 03/05/2017 19:00
Giá Giao Sau: 99.095
0.75 - 1.00
95.7%
1.00 - 1.25
4.3%
Lãi Suất Định Hướng Hiện tại Ngày Trước Tuần Trước
0.75 - 1.00 95.7% 95.7% 96.8%
1.00 - 1.25 4.3% 4.3% 3.2%
Cập nhật: 01/05/2017 06:59 BDT
Thời Gian Họp: 14/06/2017 19:00
Giá Giao Sau: 99.005
0.75 - 1.00
34.9%
1.00 - 1.25
62.4%
1.25 - 1.50
2.7%
Lãi Suất Định Hướng Hiện tại Ngày Trước Tuần Trước
0.75 - 1.00 34.9% 34.9% 38.7%
1.00 - 1.25 62.4% 62.4% 59.4%
1.25 - 1.50 2.7% 2.7% 1.9%
Cập nhật: 01/05/2017 06:59 BDT
Thời Gian Họp: 26/07/2017 19:00
Giá Giao Sau: 98.930
0.75 - 1.00
30.6%
1.00 - 1.25
59.0%
1.25 - 1.50
10.1%
1.50 - 1.75
0.3%
Lãi Suất Định Hướng Hiện tại Ngày Trước Tuần Trước
0.75 - 1.00 30.6% 31.4% 34.9%
1.00 - 1.25 59.0% 59.6% 57.3%
1.25 - 1.50 10.1% 8.6% 7.6%
1.50 - 1.75 0.3% 0.3% 0.2%
Cập nhật: 01/05/2017 06:59 BDT
Thời Gian Họp: 20/09/2017 19:00
Giá Giao Sau: 98.870
0.75 - 1.00
18.9%
1.00 - 1.25
48.1%
1.25 - 1.50
28.8%
1.50 - 1.75
4.1%
1.75 - 2.00
0.1%
Lãi Suất Định Hướng Hiện tại Ngày Trước Tuần Trước
0.75 - 1.00 18.9% 19.4% 21.6%
1.00 - 1.25 48.1% 48.9% 48.7%
1.25 - 1.50 28.8% 28.1% 26.6%
1.50 - 1.75 4.1% 3.5% 3.0%
1.75 - 2.00 0.1% 0.1% 0.1%
Cập nhật: 01/05/2017 06:59 BDT
Thời Gian Họp: 01/11/2017 18:00
Giá Giao Sau: 98.785
0.75 - 1.00
18.1%
1.00 - 1.25
46.9%
1.25 - 1.50
29.6%
1.50 - 1.75
5.1%
1.75 - 2.00
0.3%
Lãi Suất Định Hướng Hiện tại Ngày Trước Tuần Trước
0.75 - 1.00 18.1% 19.0% 20.7%
1.00 - 1.25 46.9% 48.3% 47.6%
1.25 - 1.50 29.6% 28.5% 27.5%
1.50 - 1.75 5.1% 4.0% 4.0%
1.75 - 2.00 0.3% 0.2% 0.2%
2.00 - 2.25 0.0% 0.0% 0.0%
Cập nhật: 01/05/2017 06:59 BDT
Thời Gian Họp: 13/12/2017 19:00
Giá Giao Sau: 98.755
0.75 - 1.00
14.6%
1.00 - 1.25
41.3%
1.25 - 1.50
33.0%
1.50 - 1.75
9.9%
1.75 - 2.00
1.2%
Lãi Suất Định Hướng Hiện tại Ngày Trước Tuần Trước
0.75 - 1.00 14.6% 15.3% 17.3%
1.00 - 1.25 41.3% 42.5% 43.2%
1.25 - 1.50 33.0% 32.4% 30.8%
1.50 - 1.75 9.9% 8.8% 7.8%
1.75 - 2.00 1.2% 0.9% 0.8%
2.00 - 2.25 0.1% 0.0% 0.0%
2.25 - 2.50 0.0% 0.0% 0.0%
Cập nhật: 01/05/2017 06:59 BDT
Thời Gian Họp: 31/01/2018 19:00
Giá Giao Sau: 98.720
0.75 - 1.00
12.2%
1.00 - 1.25
36.9%
1.25 - 1.50
34.3%
1.50 - 1.75
13.7%
1.75 - 2.00
2.7%
2.00 - 2.25
0.3%
Lãi Suất Định Hướng Hiện tại Ngày Trước Tuần Trước
0.75 - 1.00 12.2% 12.8% 14.8%
1.00 - 1.25 36.9% 38.0% 39.5%
1.25 - 1.50 34.3% 34.1% 32.6%
1.50 - 1.75 13.7% 12.7% 11.2%
1.75 - 2.00 2.7% 2.2% 1.8%
2.00 - 2.25 0.3% 0.2% 0.1%
2.25 - 2.50 0.0% 0.0% 0.0%
2.50 - 2.75 0.0%
Cập nhật: 01/05/2017 06:59 BDT

Lãi suất cho vay qua đêm liên ngân hàng