Tin Tức Nóng Hổi
Investing Pro 0
💎 Có Trong Tay Các Công Cụ Thị Trường Được Hàng Nghìn Nhà Đầu Tư Tin Tưởng Bắt đầu

Reserve Bank of New Zealand

Thêm Thông Tin

The Reserve Bank of New Zealand is the central bank of New Zealand and is constituted under the Reserve Bank of New Zealand Act 1989. The Governor of the Reserve Bank is responsible for New Zealand's currency and operating monetary policy. Employees of the bank operate under the framework of a managerial hierarchy.

Chủ tịch: Graeme Wheeler

Các Thành Viên Biểu Quyết Hiện Tại: Dr Rod Carr, Dr Chris Eichbaum, Dr Arthur Grimes, Professor Neil Quigley, Ms Sue Sheldon, Mr Keith Taylor, Ms Kerrin Vautier

Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email