Tỷ Giá Hoán Đổi Rủi Ro Tín Dụng Thế Giới (CDS)

Hợp Đồng Hoán Đổi Rủi Ro Tín Dụng (CDS) là một loại hợp đồng bảo hiểm giúp phòng ngừa rủi ro vỡ nợ của một quốc gia. Mức giá càng cao đồng nghĩa với khả năng vỡ nợ càng lớn. Bạn có thể tìm thấy CDS của các quốc gia khác nhau trên thế giới trong bảng dưới đây.
Lần cuối
Thời gian
330.68-21.04-5.98%-9.76%-37.37%
88.14-5.46-5.83%-17.16%-29.30%
42.77-0.39-0.90%-10.47%+128.72%
35.08-0.33-0.93%+8.84%+38.00%
47.81-2.41-4.80%-10.32%-9.49%
142.32-11.23-7.31%-14.68%-41.97%
17.20-0.86-4.76%-29.16%-51.12%
39.600.000.00%0.00%+0.89%
97.02+0.97+1.01%-10.09%-28.90%
25.00-2.29-8.39%-9.06%-9.06%
109.94-5.50-4.76%-18.45%+156.69%
1,342.69-60.03-4.28%-15.18%+65.67%
62.260.00+0.01%-13.83%-17.21%
75.74-3.29-4.17%-11.59%-26.44%
82.92-4.16-4.77%-0.01%+2.98%
52.21-2.10-3.86%-16.70%-16.12%
25.26-1.31-4.91%-13.70%+0.24%
7.07-0.40-5.35%-21.71%0.00%
28.65-1.48-4.90%-20.77%-44.47%
234.46-12.71-5.14%-8.18%-11.58%
18.01-1.95-9.77%-14.28%-0.11%