Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết

Tóm tắt Phân tích Kỹ thuật theo Thời gian Thực

Đăng nhập / Đăng ký ngay để lưu lại thiết lập của bạn.
Tùy chỉnh Tất cả các dữ liệu được truyền trực tuyến, và được cập nhật tự động.
 

Hãy chọn khung thời gian bạn muốn

Cột 1
Cột 2
Cột 3
Cột 4

Tìm kiếm để thêm tài sản mong muốn của bạn

Hiện đã chọn: 0 của 0
Tên Loại 5 Phút 15 Phút Hàng giờ Hàng ngày
USD/VND Trung bình Động: Mua Mạnh Mua Mạnh Mua Mạnh Mua Mạnh
Chỉ báo: Mua Mạnh Mua Mạnh Mua Mạnh Mua Mạnh
Tổng kết: Mua Mạnh Mua Mạnh Mua Mạnh Mua Mạnh
EUR/USD Trung bình Động: Mua Trung Tính Bán Bán Mạnh
Chỉ báo: Mua Mua Mạnh Bán Bán Mạnh
Tổng kết: Mua Mua Bán Bán Mạnh
GBP/USD Trung bình Động: Mua Mạnh Mua Trung Tính Bán Mạnh
Chỉ báo: Trung Tính Mua Mạnh Mua Bán Mạnh
Tổng kết: Mua Mua Mạnh Trung Tính Bán Mạnh
USD/JPY Trung bình Động: Bán Mạnh Bán Mạnh Bán Mạnh Mua
Chỉ báo: Bán Mạnh Bán Mạnh Bán Mua Mạnh
Tổng kết: Bán Mạnh Bán Mạnh Bán Mạnh Mua Mạnh
USD/CHF Trung bình Động: Trung Tính Trung Tính Mua Mua
Chỉ báo: Bán Mạnh Bán Mạnh Bán Bán Mạnh
Tổng kết: Bán Bán Trung Tính Trung Tính
AUD/USD Trung bình Động: Mua Mua Bán Bán Mạnh
Chỉ báo: Bán Mạnh Mua Mạnh Mua Bán Mạnh
Tổng kết: Trung Tính Mua Mạnh Trung Tính Bán Mạnh
EUR/GBP Trung bình Động: Bán Mạnh Bán Mạnh Bán Mạnh Mua
Chỉ báo: Bán Mạnh Bán Mạnh Bán Mạnh Mua Mạnh
Tổng kết: Bán Mạnh Bán Mạnh Bán Mạnh Mua Mạnh
USD/CAD Trung bình Động: Bán Bán Mạnh Bán Mạnh Mua
Chỉ báo: Bán Mạnh Bán Mạnh Bán Mạnh Bán
Tổng kết: Bán Mạnh Bán Mạnh Bán Mạnh Trung Tính
NZD/USD Trung bình Động: Mua Mạnh Mua Trung Tính Bán Mạnh
Chỉ báo: Bán Mua Mua Mạnh Bán Mạnh
Tổng kết: Trung Tính Mua Mua Bán Mạnh
EUR/JPY Trung bình Động: Bán Bán Bán Trung Tính
Chỉ báo: Bán Mạnh Mua Mạnh Trung Tính Mua
Tổng kết: Bán Mạnh Trung Tính Trung Tính Trung Tính
EUR/CHF Trung bình Động: Bán Mạnh Bán Mạnh Bán Mạnh Bán Mạnh
Chỉ báo: Bán Mạnh Bán Mua Bán Mạnh
Tổng kết: Bán Mạnh Bán Mạnh Trung Tính Bán Mạnh
GBP/JPY Trung bình Động: Mua Bán Trung Tính Trung Tính
Chỉ báo: Mua Mua Mạnh Mua Mạnh Bán
Tổng kết: Mua Trung Tính Mua Trung Tính
GBP/CHF Trung bình Động: Trung Tính Mua Mua Bán Mạnh
Chỉ báo: Bán Mạnh Mua Mạnh Mua Mạnh Bán Mạnh
Tổng kết: Bán Mua Mạnh Mua Mạnh Bán Mạnh
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email