Tin Tức Nóng Hổi
Investing Pro 0
💎 Có Trong Tay Các Công Cụ Thị Trường Được Hàng Nghìn Nhà Đầu Tư Tin Tưởng Bắt đầu

Tóm tắt Phân tích Kỹ thuật theo Thời gian Thực

Đăng nhập / Đăng ký ngay để lưu lại thiết lập của bạn.
Tùy chỉnh Tất cả các dữ liệu được truyền trực tuyến, và được cập nhật tự động.
 

Hãy chọn khung thời gian bạn muốn

Cột 1
Cột 2
Cột 3
Cột 4

Tìm kiếm để thêm tài sản mong muốn của bạn

Hiện đã chọn: 0 của 0
Tên Loại 5 Phút 15 Phút Hàng giờ Hàng ngày
USD/VND Trung bình Động: Bán Bán Bán Mua
Chỉ báo: Mua Bán Mạnh Bán Mạnh Mua
Tổng kết: Trung Tính Bán Mạnh Bán Mạnh Mua
EUR/USD Trung bình Động: Bán Mạnh Bán Mạnh Bán Bán
Chỉ báo: Mua Mua Bán Bán Mạnh
Tổng kết: Trung Tính Trung Tính Bán Bán Mạnh
GBP/USD Trung bình Động: Trung Tính Trung Tính Bán Bán
Chỉ báo: Mua Mạnh Mua Bán Mạnh Bán Mạnh
Tổng kết: Mua Trung Tính Bán Mạnh Bán Mạnh
USD/JPY Trung bình Động: Bán Trung Tính Mua Mua Mạnh
Chỉ báo: Bán Mạnh Bán Mạnh Mua Mạnh Mua Mạnh
Tổng kết: Bán Mạnh Bán Mua Mạnh Mua Mạnh
USD/CHF Trung bình Động: Mua Mạnh Mua Mạnh Mua Mạnh Mua
Chỉ báo: Bán Bán Mua Mua Mạnh
Tổng kết: Trung Tính Trung Tính Mua Mạnh Mua Mạnh
AUD/USD Trung bình Động: Mua Mua Mua Trung Tính
Chỉ báo: Mua Mạnh Mua Mạnh Bán Mạnh Mua
Tổng kết: Mua Mạnh Mua Mạnh Trung Tính Trung Tính
EUR/GBP Trung bình Động: Mua Mạnh Mua Mạnh Bán Mua
Chỉ báo: Mua Mạnh Bán Mua Mua Mạnh
Tổng kết: Mua Mạnh Trung Tính Trung Tính Mua Mạnh
USD/CAD Trung bình Động: Mua Mạnh Mua Mua Mạnh Mua Mạnh
Chỉ báo: Bán Mua Mạnh Mua Mạnh Mua Mạnh
Tổng kết: Trung Tính Mua Mạnh Mua Mạnh Mua Mạnh
NZD/USD Trung bình Động: Bán Trung Tính Trung Tính Mua
Chỉ báo: Mua Mạnh Mua Mạnh Bán Mạnh Mua Mạnh
Tổng kết: Trung Tính Mua Bán Mua Mạnh
EUR/JPY Trung bình Động: Bán Mạnh Bán Trung Tính Mua Mạnh
Chỉ báo: Bán Mạnh Bán Mạnh Trung Tính Mua
Tổng kết: Bán Mạnh Bán Mạnh Trung Tính Mua Mạnh
EUR/CHF Trung bình Động: Mua Mạnh Mua Mua Mua Mạnh
Chỉ báo: Trung Tính Bán Mua Mạnh Mua Mạnh
Tổng kết: Mua Trung Tính Mua Mạnh Mua Mạnh
GBP/JPY Trung bình Động: Bán Mạnh Bán Mạnh Trung Tính Mua
Chỉ báo: Bán Mạnh Bán Mạnh Bán Mạnh Bán
Tổng kết: Bán Mạnh Bán Mạnh Bán Trung Tính
GBP/CHF Trung bình Động: Bán Bán Mua Mua
Chỉ báo: Bán Mạnh Bán Trung Tính Mua Mạnh
Tổng kết: Bán Mạnh Bán Trung Tính Mua Mạnh
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email