Tin Tức Nóng Hổi
Investing Pro 0
ƯU ĐÃI Thứ Hai Điện Tử: InvestingPro+ Giảm Tới 60% NHẬN ƯU ĐÃI

Tóm tắt Phân tích Kỹ thuật theo Thời gian Thực

Đăng nhập / Đăng ký ngay để lưu lại thiết lập của bạn.
Tùy chỉnh Tất cả các dữ liệu được truyền trực tuyến, và được cập nhật tự động.
 

Hãy chọn khung thời gian bạn muốn

Cột 1
Cột 2
Cột 3
Cột 4

Tìm kiếm để thêm tài sản mong muốn của bạn

Hiện đã chọn: 0 của 0
Tên Loại 5 Phút 15 Phút Hàng giờ Hàng ngày
USD/VND Trung bình Động: Bán Mạnh Bán Mạnh Bán Mạnh Bán
Chỉ báo: Bán Mạnh Bán Mạnh Bán Mạnh Bán
Tổng kết: Bán Mạnh Bán Mạnh Bán Mạnh Bán
EUR/USD Trung bình Động: Mua Mạnh Mua Mạnh Mua Mạnh Mua Mạnh
Chỉ báo: Mua Mạnh Mua Mạnh Mua Mạnh Mua Mạnh
Tổng kết: Mua Mạnh Mua Mạnh Mua Mạnh Mua Mạnh
GBP/USD Trung bình Động: Mua Mạnh Mua Mạnh Mua Mạnh Mua Mạnh
Chỉ báo: Mua Mạnh Mua Mạnh Mua Mạnh Mua Mạnh
Tổng kết: Mua Mạnh Mua Mạnh Mua Mạnh Mua Mạnh
USD/JPY Trung bình Động: Bán Mạnh Bán Mạnh Bán Mạnh Bán Mạnh
Chỉ báo: Bán Mạnh Bán Mạnh Bán Mạnh Bán Mạnh
Tổng kết: Bán Mạnh Bán Mạnh Bán Mạnh Bán Mạnh
USD/CHF Trung bình Động: Bán Mạnh Bán Mạnh Bán Mạnh Bán Mạnh
Chỉ báo: Bán Mạnh Bán Mạnh Bán Bán Mạnh
Tổng kết: Bán Mạnh Bán Mạnh Bán Mạnh Bán Mạnh
AUD/USD Trung bình Động: Mua Mạnh Mua Mạnh Mua Mạnh Mua Mạnh
Chỉ báo: Mua Mạnh Mua Mạnh Mua Mạnh Mua Mạnh
Tổng kết: Mua Mạnh Mua Mạnh Mua Mạnh Mua Mạnh
EUR/GBP Trung bình Động: Bán Mạnh Bán Mạnh Bán Mạnh Bán Mạnh
Chỉ báo: Bán Trung Tính Bán Mạnh Bán Mạnh
Tổng kết: Bán Mạnh Bán Bán Mạnh Bán Mạnh
USD/CAD Trung bình Động: Bán Mạnh Bán Mua Mua
Chỉ báo: Bán Mạnh Bán Mạnh Bán Mua Mạnh
Tổng kết: Bán Mạnh Bán Mạnh Trung Tính Mua Mạnh
NZD/USD Trung bình Động: Mua Mạnh Mua Mạnh Mua Mạnh Mua Mạnh
Chỉ báo: Mua Mạnh Mua Mạnh Mua Mạnh Mua Mạnh
Tổng kết: Mua Mạnh Mua Mạnh Mua Mạnh Mua Mạnh
EUR/JPY Trung bình Động: Bán Bán Bán Mạnh Bán Mạnh
Chỉ báo: Trung Tính Bán Mạnh Bán Bán Mạnh
Tổng kết: Trung Tính Bán Mạnh Bán Mạnh Bán Mạnh
EUR/CHF Trung bình Động: Trung Tính Mua Mua Mạnh Mua Mạnh
Chỉ báo: Trung Tính Mua Mạnh Mua Mạnh Mua Mạnh
Tổng kết: Trung Tính Mua Mạnh Mua Mạnh Mua Mạnh
GBP/JPY Trung bình Động: Mua Bán Bán Mạnh Bán
Chỉ báo: Mua Mạnh Bán Mạnh Mua Bán Mạnh
Tổng kết: Mua Mạnh Bán Mạnh Trung Tính Bán Mạnh
GBP/CHF Trung bình Động: Mua Mạnh Mua Mạnh Mua Mạnh Mua Mạnh
Chỉ báo: Mua Mạnh Mua Mạnh Mua Mạnh Mua Mạnh
Tổng kết: Mua Mạnh Mua Mạnh Mua Mạnh Mua Mạnh
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email