Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết

Bảng Tóm tắt Phân tích Kỹ thuật Chì số Wall Street

Tên Loại 5 Phút 15 Phút Hàng giờ Hàng ngày
Nasdaq 100 Trung bình Động: Bán Bán Mua Mua
Chỉ báo: Bán Bán Bán Mua Mạnh
Tổng kết: Bán Bán Trung Tính Mua Mạnh
S&P 500 Trung bình Động: Mua Mua Mạnh Mua Mạnh Mua Mạnh
Chỉ báo: Trung Tính Mua Mua Mạnh Mua Mạnh
Tổng kết: Trung Tính Mua Mạnh Mua Mạnh Mua Mạnh
Dow Jones Trung bình Động: Mua Mua Mua Mạnh Mua Mạnh
Chỉ báo: Bán Mua Mua Mạnh Mua Mạnh
Tổng kết: Trung Tính Mua Mua Mạnh Mua Mạnh
Nasdaq Trung bình Động: Bán Mua Mua Mua
Chỉ báo: Mua Bán Bán Mạnh Mua Mạnh
Tổng kết: Trung Tính Trung Tính Trung Tính Mua Mạnh
Russell 2000 Trung bình Động: Bán Mạnh Bán Mua Mua Mạnh
Chỉ báo: Mua Bán Bán Mua Mạnh
Tổng kết: Trung Tính Bán Trung Tính Mua Mạnh
DJ Transportation Trung bình Động: Bán Mua Mua Mua Mạnh
Chỉ báo: Bán Mạnh Bán Mua Mạnh Mua Mạnh
Tổng kết: Bán Mạnh Trung Tính Mua Mạnh Mua Mạnh
DJ Utility Trung bình Động: Bán Mua Mua Mạnh Mua Mạnh
Chỉ báo: Bán Trung Tính Mua Mạnh Mua Mạnh
Tổng kết: Bán Trung Tính Mua Mạnh Mua Mạnh
DJ Composite Trung bình Động: Bán Mua Mua Mua Mạnh
Chỉ báo: Bán Bán Mua Mạnh Mua Mạnh
Tổng kết: Bán Trung Tính Mua Mạnh Mua Mạnh
NYSE Composite Trung bình Động: Mua Mạnh
Chỉ báo: Mua Mạnh
Tổng kết: Không khả dụng Không khả dụng Không khả dụng Mua Mạnh
AMEX Composite Trung bình Động: Mua
Chỉ báo: Mua Mạnh
Tổng kết: Không khả dụng Không khả dụng Không khả dụng Mua Mạnh
S&P 100 Trung bình Động: Mua Mua Mạnh Mua Mạnh Mua Mạnh
Chỉ báo: Bán Mua Mua Mua Mạnh
Tổng kết: Trung Tính Mua Mạnh Mua Mạnh Mua Mạnh
Russell 2000 NR Trung bình Động: Bán Mua Mua Mua Mạnh
Chỉ báo: Bán Mạnh Trung Tính Trung Tính Mua Mạnh
Tổng kết: Bán Mạnh Trung Tính Trung Tính Mua Mạnh
S&P Industrials Composite Trung bình Động: Mua Mạnh
Chỉ báo: Mua Mạnh
Tổng kết: Không khả dụng Không khả dụng Không khả dụng Mua Mạnh
NQ Bank Trung bình Động: Mua Mạnh Mua Mạnh Mua Mạnh Mua Mạnh
Chỉ báo: Mua Mạnh Mua Mạnh Mua Mạnh Mua Mạnh
Tổng kết: Mua Mạnh Mua Mạnh Mua Mạnh Mua Mạnh
NQ Financial 100 Trung bình Động: Mua Mua Mạnh Mua Mạnh Mua Mạnh
Chỉ báo: Mua Mạnh Mua Mạnh Mua Mạnh Mua Mạnh
Tổng kết: Mua Mạnh Mua Mạnh Mua Mạnh Mua Mạnh
NQ Other Finance Trung bình Động: Mua Mua Mạnh Mua Mạnh Mua Mạnh
Chỉ báo: Mua Mua Mạnh Mua Mạnh Mua Mạnh
Tổng kết: Mua Mua Mạnh Mua Mạnh Mua Mạnh
NQ Industrial Trung bình Động: Bán Bán Trung Tính Mua
Chỉ báo: Bán Bán Mạnh Bán Mạnh Mua Mạnh
Tổng kết: Bán Bán Mạnh Bán Mua Mạnh
NQ Insurance Trung bình Động: Mua Mua Mạnh Mua Mạnh Mua Mạnh
Chỉ báo: Mua Mua Mạnh Mua Mạnh Mua Mạnh
Tổng kết: Mua Mua Mạnh Mua Mạnh Mua Mạnh
NQ Computer Trung bình Động: Bán Mạnh Bán Mua Mua
Chỉ báo: Bán Bán Bán Mua Mạnh
Tổng kết: Bán Mạnh Bán Trung Tính Mua Mạnh
NQ Transportation Trung bình Động: Bán Mua Mua Mua Mạnh
Chỉ báo: Bán Mạnh Bán Mua Mạnh Mua Mạnh
Tổng kết: Bán Mạnh Trung Tính Mua Mạnh Mua Mạnh
NQ Telecommunications Trung bình Động: Bán Mạnh Bán Mạnh Bán Bán Mạnh
Chỉ báo: Bán Mạnh Bán Bán Mạnh Bán Mạnh
Tổng kết: Bán Mạnh Bán Mạnh Bán Mạnh Bán Mạnh
NQ Biotechnology Trung bình Động: Mua Mạnh Mua Mạnh Mua Bán
Chỉ báo: Mua Mạnh Mua Mạnh Mua Bán
Tổng kết: Mua Mạnh Mua Mạnh Mua Bán
NQ Internet Trung bình Động: Mua Bán Bán Bán
Chỉ báo: Mua Mạnh Mua Bán Mạnh Mua Mạnh
Tổng kết: Mua Mạnh Trung Tính Bán Mạnh Trung Tính
DJ Basic Materials Trung bình Động: Bán Mạnh Bán Mua Mua Mạnh
Chỉ báo: Bán Mạnh Bán Mạnh Bán Mua Mạnh
Tổng kết: Bán Mạnh Bán Mạnh Trung Tính Mua Mạnh
DJ Consumer Goods Trung bình Động: Mua Mua Mua Mạnh Mua Mạnh
Chỉ báo: Bán Bán Mua Mạnh Mua Mạnh
Tổng kết: Trung Tính Trung Tính Mua Mạnh Mua Mạnh
DJ Consumer Services Trung bình Động: Bán Mạnh Bán Mạnh Bán Mua
Chỉ báo: Bán Mạnh Bán Mạnh Bán Mạnh Mua Mạnh
Tổng kết: Bán Mạnh Bán Mạnh Bán Mạnh Mua Mạnh
DJ Financials Trung bình Động: Mua Mua Mua Mạnh Mua Mạnh
Chỉ báo: Trung Tính Mua Mạnh Mua Mạnh Mua Mạnh
Tổng kết: Trung Tính Mua Mạnh Mua Mạnh Mua Mạnh
DJ Health Care Trung bình Động: Mua Mạnh Mua Mạnh Mua Mạnh Mua Mạnh
Chỉ báo: Mua Mạnh Mua Mạnh Mua Mạnh Mua Mạnh
Tổng kết: Mua Mạnh Mua Mạnh Mua Mạnh Mua Mạnh
DJ Industrials Trung bình Động: Bán Trung Tính Mua Mua Mạnh
Chỉ báo: Bán Mạnh Bán Mua Mua Mạnh
Tổng kết: Bán Mạnh Trung Tính Mua Mua Mạnh
DJ Telecom Trung bình Động: Bán Bán Mạnh Bán Bán Mạnh
Chỉ báo: Bán Mạnh Bán Mạnh Bán Mạnh Bán Mạnh
Tổng kết: Bán Mạnh Bán Mạnh Bán Mạnh Bán Mạnh
DJ Utilities Trung bình Động: Trung Tính Mua Mua Mạnh Mua Mạnh
Chỉ báo: Bán Bán Mua Mạnh Mua Mạnh
Tổng kết: Trung Tính Trung Tính Mua Mạnh Mua Mạnh
DJ Oil&Gas Trung bình Động: Mua Mua Mạnh Mua Mạnh Mua Mạnh
Chỉ báo: Mua Mạnh Mua Mạnh Mua Mạnh Mua Mạnh
Tổng kết: Mua Mạnh Mua Mạnh Mua Mạnh Mua Mạnh
DJ Technology Trung bình Động: Bán Mạnh Bán Trung Tính Mua
Chỉ báo: Bán Mạnh Bán Mạnh Bán Mạnh Mua Mạnh
Tổng kết: Bán Mạnh Bán Mạnh Bán Mua Mạnh
NYSE TMT Trung bình Động: Bán
Chỉ báo: Mua
Tổng kết: Không khả dụng Không khả dụng Không khả dụng Trung Tính
NYSE Energy Trung bình Động: Mua
Chỉ báo: Mua Mạnh
Tổng kết: Không khả dụng Không khả dụng Không khả dụng Mua Mạnh
NYSE Financials Trung bình Động: Mua Mạnh
Chỉ báo: Mua Mạnh
Tổng kết: Không khả dụng Không khả dụng Không khả dụng Mua Mạnh
NYSE Healthcare Trung bình Động: Mua Mạnh
Chỉ báo: Mua Mạnh
Tổng kết: Không khả dụng Không khả dụng Không khả dụng Mua Mạnh
PHLX Semiconductor Trung bình Động: Bán Mạnh Bán Mạnh Trung Tính Mua
Chỉ báo: Bán Mạnh Bán Mạnh Bán Mua Mạnh
Tổng kết: Bán Mạnh Bán Mạnh Trung Tính Mua Mạnh
NASDAQ Health Care Trung bình Động: Mua Mạnh Mua Mạnh Mua Bán
Chỉ báo: Mua Mạnh Mua Mạnh Mua Trung Tính
Tổng kết: Mua Mạnh Mua Mạnh Mua Trung Tính
Disclaimer: Công ty TNHH Fusion Media muốn nhắc nhở bạn rằng các dữ liệu trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hoặc chính xác. Tất cả các Hợp Đồng Chênh Lệch CFDs (cổ phiếu, chỉ số, hợp đồng tương lai), tiền điện tử và giá cả Forex không được cung cấp bởi các sở giao dịch mà bởi các nhà tạo lập thị trường, và như vậy giá có thể không chính xác và khác với giá thực tế trên thị trường, có nghĩa rằng giá cả chỉ mang tính biểu thị và không thích hợp cho các mục đích giao dịch. Vì vậy Fusion Media hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ kinh doanh nào có thể xảy ra khi bạn sử dụng dữ liệu này.
Fusion Media hay bất cứ ai khác có liên quan tới Fusion Media sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ hoặc thiệt hại nào được coi như là kết quả từ việc tin cậy các thông tin trên trang web này bao gồm dữ liệu, báo giá, biểu đồ hoặc tín hiệu mua/bán. Xin hãy lưu ý về các rủi ro và chi phí liên quan đến giao dịch trong thị trường tài chính, đây được coi là một trong những hình thức đầu tư rủi ro nhất.
Phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này là phiên bản chính, sẽ luôn được ưu tiên để đối chiếu khi có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Việt.
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email