Mức Đáy trong 52 Tuần - Cổ phiếu Nigeria

Lần cuối
Cao
Thấp
6.256.256.250.000.00%0
81.0081.0081.000.000.00%0