Ford Motor Co BDR (FDMO34)

B3
Tiền tệ tính theo BRL
Miễn trừ Trách nhiệm
54.35
+1.15(+2.16%)
Đóng cửa

Phân tích FDMO34