Bank of America Corp (BAC)

BIVA
Tiền tệ tính theo MXN
Miễn trừ Trách nhiệm
526.200
+21.660(+4.29%)
Đóng cửa

Dữ liệu Lịch sử BAC

Khung Thời Gian
Daily
30/10/2023 - 30/11/2023
NgàyLần cuối MởCao Thấp KL % Thay đổi
526.200512.500525.550512.5001.07K+4.29%
504.540507.000507.990505.0700.04K-0.49%
507.010509.960509.960508.0001.48K-0.19%
508.000509.990510.260509.9900.52K0.00%
508.000508.000508.000508.0000.00K0.00%
508.000509.000510.850506.3100.12K-0.39%
510.000514.110514.990512.0900.05K-1.40%
517.260512.000515.000512.0002.48K+1.50%
509.630513.000513.000507.4300.28K-1.01%
514.810506.010515.370506.0101.34K+1.74%
506.020500.000510.000500.0004.28K+3.48%
489.000487.000488.950485.5500.58K+0.48%
486.650490.000490.000485.0000.24K-0.61%
489.660485.000486.800485.0000.16K+0.72%
486.170488.000490.840488.0001.15K-1.31%
492.620493.500495.200492.0001.40K-0.68%
495.980497.000497.340492.6800.35K+0.02%
495.890498.000499.960492.0002.30K+5.14%
471.660473.390476.200469.3201.42K-0.37%
473.390468.000474.800468.00015.83K+1.48%
466.500459.500464.000458.0000.85K+2.10%
Cao nhất
525.550
% Thay đổi
15.162
Trung bình
498.428
Chênh lệch
67.550
Thấp nhất
458.000