Deutsche Telekom AG Na (DTEGF)

20.8700
-1.7350(-7.68%)
  • Khối lượng:
    68,425
  • Giá Mua/Bán:
    0.0000/0.0000
  • Biên độ ngày:
    20.5500 - 21.2000
Khối lượng giao dịch bất thường ngày hôm nay

Deutsche Telekom AG đã tăng gấp đôi (hoặc hơn) số cổ phiếu trung bình được giao dịch hàng ngày trong 3 tháng qua. Khối lượng cao thường thể hiện xu hướng mới và biến động giá cổ phiếu lớn hơn.

Dữ liệu Lịch sử DTEGF

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
03/05/2023 - 03/06/2023
20.870021.200021.200020.550068.43K-7.68%
22.605022.530022.605022.53001.66K+2.22%
22.115022.115022.115022.11500.79K-0.99%
22.335522.250022.340022.25001.10K-0.69%
22.490022.570022.570022.46004.96K-1.66%
22.870022.520022.870022.520054.40K-2.33%
23.415023.330023.415023.33000.56K-0.95%
23.640023.480023.640023.48000.40K+0.25%
23.580023.580023.580023.5800+3.51%
22.780024.280024.280022.78001.53K-3.56%
23.620023.620023.640023.62009.57K-0.08%
23.640023.830023.830023.64000.62K+0.19%
23.595623.595623.595623.59563.75K+0.66%
23.440023.325023.440023.32501.20K+0.82%
23.250023.465023.465023.25000.73K-0.85%
23.450023.514323.514323.45006.90K+0.26%
23.390023.450023.450023.39000.41K-0.04%
23.400023.400023.400023.40000.18K-0.59%
23.540023.770023.770023.54003.59K-0.55%
23.670023.670023.670023.67006.94K0.00%
Cao nhất: 24.2800Thấp nhất: 20.5500Chênh lệch: 3.7300Trung bình: 23.0848% Thay đổi: -11.8293