Costco Wholesale Corp (COST)

8,980.00
-39.00(-0.43%)
  • Khối lượng:
    14
  • Giá Mua/Bán:
    8,980.00/9,090.00
  • Biên độ ngày:
    8,958.00 - 8,980.00

Dữ liệu Lịch sử COST

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
04/05/2023 - 03/06/2023
8,980.008,958.008,980.008,958.000.01K-0.43%
9,019.009,121.389,121.388,948.090.39K-0.34%
9,050.009,100.009,100.009,049.000.17K+1.00%
8,960.008,950.009,032.008,800.011.80K+1.51%
8,826.528,620.008,950.008,620.000.41K+0.23%
8,806.388,600.008,806.388,600.000.32K+2.51%
8,591.008,638.398,638.398,591.000.14K-0.91%
8,670.028,720.008,733.008,670.020.34K-1.58%
8,809.128,785.008,816.008,739.000.51K+0.33%
8,780.008,780.008,780.008,780.000.02K-0.31%
8,807.468,806.458,820.258,806.450.25K+0.98%
8,722.058,680.008,730.008,680.000.16K+0.41%
8,686.798,686.798,686.798,686.790.03K-0.72%
8,750.008,750.008,750.008,750.000.18K-0.94%
8,832.828,999.998,999.998,832.821.26K-0.08%
8,840.008,806.378,840.008,806.379.03K-0.08%
8,847.118,847.118,847.118,847.110.03K-0.58%
8,898.358,890.008,910.008,890.000.15K+0.29%
8,873.008,829.008,874.008,829.000.05K+1.00%
8,785.008,785.008,785.008,785.000.74K-0.85%
Cao nhất: 9,121.38Thấp nhất: 8,591.00Chênh lệch: 530.38Trung bình: 8,826.73% Thay đổi: 1.35