Hồng Kông - Chỉ Số

Lần cuối
Cao
Thấp
16,859.0016,964.0016,772.00+12.00+0.07%
11,110.4311,242.7711,101.400.000.00%
1,144.651,159.581,144.65+13.82+1.22%
5,767.485,806.745,742.91-3.81-0.07%
3,317.963,365.813,317.960.000.00%