Danh Sách Mã Giảm Điểm Mạnh Nhất - Cổ phiếu Kazakstan

Kazakstan
Lần cuối
Cao
Thấp
22.5023.9822.05-0.59-2.56%28.26KKASE
17.4917.5017.00-0.40-2.24%93KASE
167.13168.79167.13-3.41-2.00%2KASE
63.9064.9058.51-0.80-1.24%595KASE
29,001.1129,33529,001.11-333.89-1.14%286KASE
11,00011,25010,900-100.00-0.90%184KASE
709.10719.43709.00-5.80-0.81%3.05KKASE
244.62249.37244.62-1.62-0.66%51KASE
9,650.009,668.009,425.00-40.00-0.41%45.46KKASE
51.7151.7151.71-0.15-0.29%1KASE
35.3435.6135.17-0.08-0.23%52KASE
384.00384.19373.00-0.19-0.05%551KASE
1,739.651,741.991,725.02-0.35-0.02%1.04KKASE