CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (NTP)

Hà Nội
Tiền tệ tính theo VND
Miễn trừ Trách nhiệm
36,700.0
+2,100.0(+6.07%)
Đóng cửa

Phân tích NTP