Palestine Poultry Co Ltd (AZIZA)

Ramallah
Tiền tệ tính theo JOD
Miễn trừ Trách nhiệm
2.900
0.000(0.00%)
Đóng cửa

Dữ liệu Lịch sử AZIZA

Khung Thời Gian
Daily
05/06/2022 - 22/09/2023
NgàyLần cuối MởCao Thấp KL % Thay đổi
2.9002.9002.9002.9000.66K+0.69%
2.9002.9002.9002.9000.66K+0.69%
2.8802.8802.8802.8804.00K-0.69%
2.8802.8802.8802.8804.00K-0.69%
2.9002.9002.9002.9000.67K0.00%
2.9002.9002.9002.9000.67K0.00%
2.9002.9002.9002.9001.00K-1.69%
2.9502.9502.9502.9504.00K-1.67%
3.0003.0003.0003.0000.03K+2.04%
2.9402.9402.9402.9400.80K0.00%
2.9402.9402.9402.9401.60K-4.55%
3.0803.0803.0803.0800.15K0.00%
3.0803.0803.0803.0800.05K-4.94%
3.2403.2403.2403.2400.05K+4.85%
3.0903.0903.0903.0901.37K+4.75%
2.9502.9502.9502.9500.51K0.00%
2.9502.9502.9502.9500.12K+1.72%
2.9002.9002.9002.9001.00K-2.03%
2.9602.9502.9602.9501.00K+0.34%
2.9502.9502.9502.9500.14K+1.72%
2.9002.9002.9002.9000.63K-2.36%
2.9702.9502.9702.9506.00K+2.41%
2.9002.9002.9002.9000.67K0.00%
2.9002.9002.9002.9000.43K0.00%
2.9002.9002.9002.9000.05K-0.68%
2.9202.9202.9202.9200.50K+2.10%
2.8602.8702.8702.8601.00K0.00%
2.8602.9202.9202.8600.27K-2.05%
2.9202.9202.9202.9200.13K+1.39%
2.8802.8802.8802.8801.00K-0.69%
Cao nhất
3.240
% Thay đổi
0.000
Trung bình
2.943
Chênh lệch
0.380
Thấp nhất
2.860