Kenon Holdings (KEN)

12,410
+160(+1.31%)
  • Khối lượng:
    76,785
  • Giá Mua/Bán:
    12,400/12,410
  • Biên độ ngày:
    12,260 - 12,700
Tỷ Suất Cổ Tức Cao

Tỷ suất cổ tức cho biết một công ty trả cho cổ đông của mình bao nhiêu tiền cổ tức hàng năm trên mỗi đô la được đầu tư. Chỉ số này phản ánh số tiền mà một nhà đầu tư nhận được bên cạnh mọi khoản lãi từ vốn trong cổ phiếu.

Dữ liệu Lịch sử KEN

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
06/09/2022 - 06/10/2022
12,41012,45012,70012,26076.79K+1.31%
12,41012,45012,70012,26076.79K+1.31%
12,25012,06012,45011,87091.24K+1.58%
12,25012,06012,45011,87091.24K+1.58%
12,06012,10012,11011,66048.34K-1.39%
12,06012,10012,11011,66048.34K-1.39%
12,23012,43012,55012,230252.67K-2.47%
12,23012,43012,55012,230252.67K-2.47%
12,54012,29012,56012,060247.39K-1.26%
12,54012,29012,56012,060247.39K-1.26%
12,70012,89013,10012,480188.68K-4.44%
12,70012,89013,10012,480188.68K-4.44%
13,29013,40013,53013,100104.30K-1.92%
13,29013,40013,53013,100104.30K-1.92%
13,55013,22013,74013,14049.16K+1.57%
13,55013,22013,74013,14049.16K+1.57%
13,34013,18013,36013,15046.13K-0.37%
13,34013,18013,36013,15046.13K-0.37%
13,39013,74013,74013,11064.39K-2.55%
13,39013,74013,74013,11064.39K-2.55%
13,74014,00014,05013,54060.30K-2.14%
13,74014,00014,05013,54060.30K-2.14%
14,04014,07014,20013,84030.40K+13.13%
14,04014,07014,20013,84030.40K-1.13%
14,20014,25014,29013,84049.64K0.00%
14,20013,76014,20013,66047.14K+3.35%
13,74013,64013,76013,53018.33K+1.55%
13,53013,66013,66013,35052.77K-0.95%
13,66013,70013,72013,46026.14K-0.29%
13,70013,56013,99013,54045.68K+1.03%
Cao nhất: 14,290Thấp nhất: 11,660Chênh lệch: 2,630Trung bình: 13,137% Thay đổi: -8