AstraZeneca PLC (AZN)

Stockholm
Tiền tệ tính theo SEK
Miễn trừ Trách nhiệm
1,349.5
+1.0(+0.07%)
Dữ Liệu theo Thời Gian Thực

Dữ liệu Lịch sử AZN

Khung Thời Gian
Daily
06/11/2023 - 04/12/2023
NgàyLần cuối MởCao Thấp KL % Thay đổi
1,349.01,342.01,357.51,342.0140.62K+0.04%
1,348.51,350.01,367.51,344.0427.15K+0.60%
1,340.51,331.51,348.51,318.5534.33K+1.06%
1,326.51,312.01,336.51,305.0398.24K+1.14%
1,311.51,325.01,326.51,309.5344.35K-1.50%
1,331.51,350.51,353.01,328.0304.56K-1.44%
1,351.01,352.51,356.51,344.5230.33K-0.07%
1,352.01,330.01,352.01,325.5320.47K+1.43%
1,333.01,347.51,348.51,332.5424.94K-0.49%
1,339.51,330.01,339.51,325.0383.05K+0.68%
1,330.51,344.51,344.51,321.0428.49K-1.70%
1,353.51,359.01,366.51,347.0282.84K+0.30%
1,349.51,330.01,349.51,329.0473.64K+1.09%
1,335.01,367.01,371.51,332.5669.15K-2.45%
1,368.51,381.01,386.01,365.5387.78K-0.40%
1,374.01,374.01,390.01,363.0346.50K+0.70%
1,364.51,404.01,405.01,352.0546.87K-3.02%
1,407.01,439.51,439.51,392.0547.64K+1.59%
1,385.01,396.01,407.51,385.0219.21K-0.79%
1,396.01,398.01,399.01,385.0202.84K-0.61%
1,404.51,402.01,406.51,391.5172.52K-0.39%
Cao nhất
1,439.5
% Thay đổi
-4.3
Trung bình
1,354.8
Chênh lệch
134.5
Thấp nhất
1,305.0