Alfa Laval AB (ALFA)

Stockholm
Tiền tệ tính theo SEK
Miễn trừ Trách nhiệm
391.4
+1.6(+0.41%)
Đóng cửa

Dữ liệu Lịch sử ALFA

Khung Thời Gian
Daily
01/11/2023 - 01/12/2023
NgàyLần cuối MởCao Thấp KL % Thay đổi
391.4391.6396.7390.81.31M+0.41%
389.8388.1391.4384.9869.42K+0.44%
388.1388.0390.6385.9423.12K-0.33%
389.4385.5390.4384.8404.91K+0.83%
386.2385.0387.0384.5347.08K-0.28%
387.3391.0392.8387.1463.39K-0.56%
389.5384.2393.6383.6925.54K+1.72%
382.9380.7383.4375.9833.52K+0.26%
381.9381.5384.0379.0516.96K+0.10%
381.5378.2383.1378.2509.52K+1.17%
377.1378.7379.4375.4686.38K-0.42%
378.7375.5384.6375.5940.15K+1.09%
374.6370.3376.3370.1758.66K+1.19%
370.2368.2370.9366.3536.26K+0.73%
367.5368.5368.5364.9550.83K-0.86%
370.7364.6371.0362.8587.01K+1.70%
364.5363.4366.2363.2463.13K+0.08%
364.2365.0367.2364.0538.18K-0.49%
366.0367.5367.8364.0589.46K+0.25%
365.1365.0367.0364.5389.68K+0.86%
362.0358.7368.3358.2560.12K+1.97%
355.0361.4361.4352.9738.24K-1.55%
Cao nhất
396.7
% Thay đổi
8.5
Trung bình
376.5
Chênh lệch
43.8
Thấp nhất
352.9