Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn (SCJ)

Hà Nội
2,300
0(0.00%)
  • Khối lượng:
    0
  • Giá Mua/Bán:
    2,300/2,500
  • Biên độ ngày:
    2,300 - 2,300

Dữ liệu Lịch sử SCJ

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
27/12/2018 - 30/11/2022
2,9002,5002,9002,50062.14K+7.41%
2,7002,7002,8002,70044.00K-10.00%
3,0003,3003,3003,00035.04K-9.09%
3,3003,3003,3003,3000.10K-8.33%
3,6003,1003,6003,1000.90K+5.88%
3,4003,4003,4003,4000.10K+6.25%
3,2003,2003,2003,2000.20K-8.57%
3,5003,5003,5003,5000.30K+9.38%
3,2003,8003,8003,2000.60K-8.57%
3,5003,6003,6003,5000.60K-7.89%
3,8003,9003,9003,8000.20K+5.56%
3,6003,6003,6003,6000.60K0.00%
3,6003,6003,6003,6000.10K-10.00%
4,0004,0004,0004,0000.10K-9.09%
4,4004,4004,4004,4001.00K-8.33%
4,8004,8004,8004,8004.50K-9.43%
5,3005,3005,3005,3000.10K+8.16%
4,9004,9004,9004,9000.10K+8.89%
4,5005,0005,5004,5009.40K-10.00%
5,0005,0005,0005,0000.00%
5,0005,0005,0005,0000.00%
5,0005,0005,0005,00016.60K-9.09%
5,5005,5005,5005,5000.10K+10.00%
5,0005,0005,0005,0000.50K-9.09%
5,5005,5005,5005,5000.10K+7.84%
5,1004,8005,1004,8000.20K+6.25%
4,8004,9004,9004,20014.40K+4.35%
4,6004,6004,6004,6007.00K-9.80%
5,1005,1005,1005,1003.00K-8.93%
5,6005,2005,6005,2000.22K+93.10%
Cao nhất: 5,600Thấp nhất: 2,500Chênh lệch: 3,100Trung bình: 4,247% Thay đổi: 0