Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng Gia (RIC)

HOSE
Tiền tệ tính theo VND
Miễn trừ Trách nhiệm
13,900.0
0.0(0.00%)
Đóng cửa

Dữ liệu Lịch sử RIC

Khung Thời Gian
Daily
30/03/2022 - 29/11/2023
NgàyLần cuối MởCao Thấp KL % Thay đổi
13,900.012,200.013,900.012,200.04.90K+6.92%
13,000.013,000.013,700.012,850.04.80K+1.17%
12,850.011,850.012,850.011,850.05.40K+6.64%
12,050.012,700.012,700.011,900.03.80K-5.12%
12,700.012,700.012,800.012,700.012.30K-6.96%
13,650.013,650.013,650.013,000.02.00K0.00%
13,650.013,800.014,000.013,650.015.60K-1.80%
13,900.014,500.014,500.013,900.04.60K-6.08%
14,800.014,600.016,250.014,600.09.60K-2.63%
15,200.013,850.015,650.013,850.01.90K+3.40%
14,700.013,800.014,700.013,800.09.90K-0.34%
14,750.013,000.014,750.012,900.015.10K+6.88%
13,800.013,900.013,900.013,800.032.40K-6.76%
14,800.013,300.015,000.013,300.035.60K+5.34%
14,050.014,100.014,200.014,050.016.10K-6.95%
15,100.015,200.015,500.015,100.057.60K-6.79%
16,200.016,200.016,500.016,200.0149.60K-6.90%
17,400.017,400.017,400.017,400.017.90K-6.95%
18,700.018,700.018,700.018,700.024.60K-6.97%
20,100.020,250.021,600.020,100.023.00K-6.94%
21,600.022,750.022,750.020,750.07.50K-3.14%
22,300.022,300.022,300.021,350.093.80K+6.95%
20,850.020,850.020,850.020,850.030.40K+6.92%
19,500.019,050.019,800.018,700.07.00K-1.52%
19,800.020,000.020,000.018,800.07.70K-1.00%
20,000.020,850.020,850.020,000.06.90K-0.25%
20,050.018,900.020,050.018,900.039.30K+6.08%
18,900.019,900.020,000.018,900.024.50K-6.90%
20,300.019,950.021,000.019,950.019.30K-0.98%
20,500.020,150.020,600.020,150.013.10K+47.48%
Cao nhất
22,750.0
% Thay đổi
0.0
Trung bình
16,636.7
Chênh lệch
10,900.0
Thấp nhất
11,850.0