CTCP Sữa Hà Nội (HNM)

Hà Nội
9,200.0
+100.0(+1.10%)
  • Khối lượng:
    100,029
  • Giá Mua/Bán:
    5,200.0/5,300.0
  • Biên độ ngày:
    9,000.0 - 9,600.0
Khối lượng giao dịch bất thường ngày hôm nay

Sữa Hà Nội đã tăng gấp đôi (hoặc hơn) số cổ phiếu trung bình được giao dịch hàng ngày trong 3 tháng qua. Khối lượng cao thường thể hiện xu hướng mới và biến động giá cổ phiếu lớn hơn.

Dữ liệu Lịch sử HNM

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
08/05/2023 - 06/06/2023
9,200.09,200.09,600.09,000.0100.03K+1.10%
9,100.09,400.09,400.09,100.058.96K-5.21%
9,600.09,000.09,800.09,000.0141.71K+6.67%
9,000.08,500.09,000.08,500.0209.58K+5.88%
8,500.08,500.08,500.08,400.050.13K0.00%
8,500.08,300.08,500.08,300.059.35K+3.66%
8,200.08,300.08,300.08,200.010.50K-2.38%
8,400.08,300.08,400.08,200.043.56K0.00%
8,400.08,300.08,400.08,200.036.30K+5.00%
8,000.08,500.08,700.08,000.0273.00K-6.98%
8,600.08,900.09,000.08,000.0250.58K-2.27%
8,800.08,700.08,800.08,700.018.40K0.00%
8,800.08,900.08,900.08,700.022.91K-1.12%
8,900.08,900.08,900.08,700.016.63K0.00%
8,900.08,700.09,000.08,700.050.73K+1.14%
8,800.08,700.09,200.08,700.078.00K+2.33%
8,600.08,500.08,700.08,400.057.38K+1.18%
8,500.08,000.08,500.08,000.037.48K+6.25%
8,000.08,300.08,300.08,000.043.96K-1.23%
8,100.08,100.08,300.08,000.024.80K-1.22%
8,200.08,200.08,400.07,900.054.58K-2.38%
Cao nhất: 9,800.0Thấp nhất: 7,900.0Chênh lệch: 1,900.0Trung bình: 8,623.8% Thay đổi: 9.5