CTCP Thủy điện Gia Lai (GHC)

Hà Nội
24,800
0(0.00%)
  • Khối lượng:
    0
  • Giá Mua/Bán:
    31,100/31,900
  • Biên độ ngày:
    23,000 - 25,600
Tỷ Suất Cổ Tức Cao

Tỷ suất cổ tức cho biết một công ty trả cho cổ đông của mình bao nhiêu tiền cổ tức hàng năm trên mỗi đô la được đầu tư. Chỉ số này phản ánh số tiền mà một nhà đầu tư nhận được bên cạnh mọi khoản lãi từ vốn trong cổ phiếu.

Dữ liệu Lịch sử GHC

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
30/12/2022 - 30/01/2023
26,90026,70026,90026,7002.03K+0.75%
26,90026,70026,90026,7002.03K+0.75%
26,70026,70026,80026,7001.01K+0.38%
26,70026,70026,80026,7001.01K+0.38%
26,60026,50026,80026,5003.60K+0.76%
26,60026,50026,80026,5003.60K+0.76%
26,40026,50026,80026,2008.40K+0.76%
26,40026,50026,80026,2008.40K+0.76%
26,20026,10026,60026,10013.12K+0.38%
26,20026,10026,60026,10013.12K+0.38%
26,10026,40026,40026,10010.50K0.00%
26,10026,40026,40026,10010.50K0.00%
26,10026,10026,10026,1000.70K0.00%
26,10026,10026,10026,1000.70K0.00%
26,10026,20026,30026,10010.00K-0.38%
26,10026,20026,30026,10010.00K-0.38%
26,20026,40026,40026,2004.10K+0.77%
26,20026,40026,40026,2004.10K+0.77%
26,00026,20026,20026,00035.20K-0.38%
26,00026,20026,20026,00035.20K-0.38%
26,10026,10026,10026,00010.41K0.00%
26,10026,10026,10026,00010.41K0.00%
26,10026,10026,30026,1008.30K+0.38%
26,10026,10026,30026,1008.30K+0.38%
26,00026,00026,00026,0003.00K+0.39%
26,00026,00026,00026,0003.00K+0.39%
25,90026,00026,00025,9002.30K-3.72%
25,90026,00026,00025,9002.30K-1.52%
26,30025,70026,30025,60011.00K+2.33%
25,70025,70025,80025,70021.90K-3.02%
Cao nhất: 26,900Thấp nhất: 25,600Chênh lệch: 1,300Trung bình: 26,227% Thay đổi: 2