E.ON SE (EONGn)

10.88
+0.28(+2.69%)
  • Khối lượng:
    19,730
  • Giá Mua/Bán:
    0.00/0.00
  • Biên độ ngày:
    10.45 - 10.88
Tỷ Suất Cổ Tức Cao

Tỷ suất cổ tức cho biết một công ty trả cho cổ đông của mình bao nhiêu tiền cổ tức hàng năm trên mỗi đô la được đầu tư. Chỉ số này phản ánh số tiền mà một nhà đầu tư nhận được bên cạnh mọi khoản lãi từ vốn trong cổ phiếu.

Dữ liệu Lịch sử EONGn

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
20/02/2023 - 20/03/2023
10.8810.4910.8810.4619.73K+2.69%
10.6010.8610.8610.5519.96K-2.53%
10.8710.4310.9110.4328.57K+4.87%
10.3610.4510.6510.3574.86K+0.88%
10.2710.1810.3710.1824.37K+1.13%
10.1610.2910.2910.1253.56K-0.54%
10.2210.1110.3010.113.92K+0.10%
10.2010.2310.3010.141.98K-0.78%
10.2810.2410.2810.1715.13K+0.05%
10.2810.3010.4010.2720.54K-0.19%
10.3010.3010.4010.2744.66K+0.19%
10.2810.1810.3510.188.72K+0.59%
10.2210.0210.229.9826.19K+1.64%
10.0610.3610.3610.0233.92K-2.99%
10.3610.3910.4410.364.65K-0.29%
10.4010.3710.4810.377.29K+0.24%
10.3710.3910.4810.2819.51K-0.38%
10.4110.2410.4310.2323.23K+1.56%
10.2510.2510.2610.1235.09K+0.05%
10.2410.2610.3510.232.47K+0.94%
10.1510.1310.2010.1318.69K+0.25%
Cao nhất: 10.91Thấp nhất: 9.98Chênh lệch: 0.93Trung bình: 10.34% Thay đổi: 7.46