CTCP Đầu Tư Và Phát Triển Giáo Dục Đà Nẵng (DAD)

Hà Nội
26,000.0
0.0(0.00%)
  • Khối lượng:
    0
  • Giá Mua/Bán:
    0.0/0.0
  • Biên độ ngày:
    26,000.0 - 26,000.0
Tỷ Suất Cổ Tức Cao

Dữ liệu Lịch sử DAD

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
09/06/2022 - 20/08/2022
26,000.026,000.026,000.026,000.00.10K+4.00%
26,000.026,000.026,000.026,000.00.10K+4.00%
25,000.023,100.025,000.023,000.00.40K-0.79%
25,000.023,100.025,000.023,000.00.40K-0.79%
25,200.025,000.025,900.025,000.01.10K-0.40%
25,200.025,000.025,900.025,000.01.10K-0.40%
25,300.025,300.025,300.025,300.03.80K+9.05%
25,300.025,300.025,300.025,300.03.80K+9.05%
23,200.022,900.023,400.022,700.02.70K+8.92%
23,200.022,900.023,400.022,700.02.70K+8.92%
21,300.021,300.021,300.021,300.01.60K-8.97%
21,300.021,300.021,300.021,300.01.60K-8.97%
23,400.023,400.023,400.023,400.00.40K+2.63%
23,400.023,400.023,400.023,400.00.40K+2.63%
22,800.022,800.022,800.021,800.00.90K+3.17%
22,800.022,800.022,800.021,800.00.90K+3.17%
22,100.021,500.022,100.021,500.01.90K-5.56%
22,100.021,500.022,100.021,500.01.90K-5.56%
23,400.023,400.023,400.023,400.00.10K+3.54%
23,400.023,400.023,400.023,400.00.10K+3.54%
22,600.021,100.022,700.021,100.02.50K-1.74%
23,000.023,000.023,000.023,000.00.10K-1.71%
23,400.021,500.023,400.021,500.00.50K-1.27%
23,700.022,200.023,700.022,200.00.70K-0.42%
23,800.023,800.023,800.023,800.00.20K-0.83%
24,000.024,000.024,000.024,000.01.70K+1.27%
23,700.023,700.023,700.023,700.00.70K+2.60%
23,100.021,900.023,100.021,900.01.10K-2.94%
23,800.021,600.023,800.021,600.00.60K-0.42%
23,900.023,900.023,900.023,900.00.20K-8.08%
Cao nhất: 26,000.0Thấp nhất: 21,100.0Chênh lệch: 4,900.0Trung bình: 23,680.0% Thay đổi: 15.0