CTCP Công trình Giao thông Vận tải Quảng Nam (QTC)

Hà Nội
Tiền tệ tính theo VND
Miễn trừ Trách nhiệm
12,800.0
+300.0(+2.40%)
Đóng cửa

Dữ liệu Lịch sử QTC

Khung Thời Gian
Daily
15/08/2023 - 23/09/2023
NgàyLần cuối MởCao Thấp KL % Thay đổi
12,800.012,800.012,800.012,800.00.10K+2.40%
12,800.012,800.012,800.012,800.00.10K+2.40%
12,500.012,800.012,800.012,500.02.10K+4.17%
12,500.012,800.012,800.012,500.02.10K+4.17%
12,000.011,800.012,100.011,800.02.00K-7.69%
12,000.011,800.012,100.011,800.02.00K-7.69%
13,000.012,100.013,000.012,000.015.50K-1.52%
13,000.012,100.013,000.012,000.015.50K-1.52%
13,200.012,100.013,200.012,100.01.20K-1.49%
13,200.012,100.013,200.012,100.01.20K-1.49%
13,400.012,200.013,400.012,200.00.20K-0.74%
13,400.012,200.013,400.012,200.00.20K-0.74%
13,500.012,200.013,500.012,200.00.20K0.00%
13,500.012,200.013,500.012,200.00.20K0.00%
13,500.013,500.013,500.013,500.00.10K+1.50%
13,500.013,500.013,500.013,500.00.10K+1.50%
13,300.013,500.013,500.011,400.00.40K+6.40%
13,300.013,500.013,500.011,400.00.40K+6.40%
12,500.012,500.012,500.012,500.00.60K-3.10%
12,500.012,500.012,500.012,500.00.60K-3.10%
12,900.012,800.012,900.012,800.00.20K+4.03%
12,900.012,800.012,900.012,800.00.20K+4.03%
12,400.012,400.012,400.012,400.00.10K+5.08%
12,400.012,400.012,400.012,400.00.10K+5.08%
11,800.011,700.012,600.011,700.09.22K-8.53%
11,800.011,700.012,600.011,700.09.22K-8.53%
12,900.011,600.012,900.011,600.00.22K+1.57%
12,700.012,700.012,700.012,700.00.12K+9.48%
11,600.011,700.012,500.011,500.01.20K-7.94%
12,600.013,600.013,600.012,300.01.40K-1.56%
Cao nhất
13,600.0
% Thay đổi
-0.8
Trung bình
12,780.0
Chênh lệch
2,200.0
Thấp nhất
11,400.0