CTCP Công trình Giao thông Vận tải Quảng Nam (QTC)

Hà Nội
16,500.0
0.0(0.00%)
  • Khối lượng:
    0
  • Giá Mua/Bán:
    16,200.0/16,900.0
  • Biên độ ngày:
    16,500.0 - 16,500.0
Tỷ Suất Cổ Tức Cao

Dữ liệu Lịch sử QTC

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
01/06/2022 - 15/08/2022
16,500.016,500.016,500.016,500.01.00K-7.30%
16,500.016,500.016,500.016,500.01.00K-7.30%
17,800.016,200.017,800.016,200.05.40K-1.11%
17,800.016,200.017,800.016,200.05.40K-1.11%
18,000.018,000.018,000.018,000.00.90K0.00%
18,000.018,000.018,000.018,000.00.90K0.00%
18,000.018,000.018,000.018,000.00.10K-4.26%
18,000.018,000.018,000.018,000.00.10K-4.26%
18,800.017,400.018,800.017,400.020.00K+6.21%
18,800.017,400.018,800.017,400.020.00K+6.21%
17,700.017,600.017,700.017,600.015.60K+7.27%
17,700.017,600.017,700.017,600.015.60K+7.27%
16,500.016,400.016,500.016,400.02.30K+0.61%
16,500.016,400.016,500.016,400.02.30K+0.61%
16,400.014,800.016,400.014,600.034.50K+2.50%
16,400.014,800.016,400.014,600.034.50K+2.50%
16,000.016,000.016,000.016,000.00.10K0.00%
16,000.016,000.016,000.016,000.00.30K-1.23%
16,200.016,200.016,200.016,200.00.40K+9.46%
14,800.014,800.014,800.014,800.02.00K+9.63%
13,500.013,500.013,500.013,500.00.10K-10.00%
15,000.014,600.015,000.014,600.00.20K0.00%
15,000.014,100.015,000.014,100.00.50K+8.70%
13,800.013,800.013,800.013,800.00.10K-9.80%
15,300.015,300.015,300.015,300.00.90K-4.38%
16,000.016,000.016,000.016,000.01.00K-3.03%
16,500.014,300.016,500.014,300.00.80K+4.43%
15,800.015,800.015,800.015,800.06.80K0.00%
15,800.015,800.015,800.015,800.02.00K0.00%
15,800.015,800.015,800.015,800.00.10K-4.24%
Cao nhất: 18,800.0Thấp nhất: 13,500.0Chênh lệch: 5,300.0Trung bình: 16,496.7% Thay đổi: 3.1