Advanced Micro Devices Inc (AMD)

2,517.500
+137.500(+5.78%)
  • Khối lượng:
    9,679
  • Giá Mua/Bán:
    2,491.000/2,517.500
  • Biên độ ngày:
    2,350.000 - 2,512.000
Khối lượng giao dịch bất thường ngày hôm nay

Advanced Micro Devices đã tăng gấp đôi (hoặc hơn) số cổ phiếu trung bình được giao dịch hàng ngày trong 3 tháng qua. Khối lượng cao thường thể hiện xu hướng mới và biến động giá cổ phiếu lớn hơn.

Dữ liệu Lịch sử AMD

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
31/10/2022 - 30/11/2022
2,517.5002,350.0002,517.5002,350.0009.68K+6.09%
2,373.0002,366.0002,396.5002,333.5003.47K+0.25%
2,367.0002,452.0002,453.0002,340.0009.46K-3.78%
2,460.0002,520.0002,520.0002,420.00012.76K-2.69%
2,528.0002,590.0002,590.0002,326.0000.95K+1.79%
2,483.5002,550.0002,600.0002,477.50018.27K-0.20%
2,488.5002,456.0002,490.0002,380.5004.02K+1.88%
2,442.5002,513.5002,552.0002,393.00015.68K-1.03%
2,468.0002,340.0002,477.0002,340.00020.55K-94.77%
47,176.50048,500.00048,500.00046,110.5003.65K-3.11%
48,690.00047,500.00049,187.50047,200.0002.96K+6.89%
45,553.50045,951.00046,805.50044,978.5004.79K+1.46%
44,900.00042,200.00045,350.00040,896.0002.52K+6.27%
42,250.00037,500.00042,456.50037,500.0002.36K+15.20%
36,675.00038,310.50038,310.50036,675.0001.30K-5.63%
38,865.00039,200.00039,250.00037,990.0000.82K+1.45%
38,309.00038,044.50038,705.00037,308.5003.40K+1.69%
37,670.50037,300.00038,262.50037,030.0002.55K+2.29%
36,826.50036,290.50037,950.00036,260.0002.88K+3.16%
35,700.00037,929.00037,929.00035,532.5006.12K-1.38%
36,200.00037,152.00037,206.00036,136.5001.66K-2.06%
36,962.00036,997.00037,496.00036,707.0002.93K-2.86%
Cao nhất: 49,187.500Thấp nhất: 2,326.000Chênh lệch: 46,861.500Trung bình: 24,904.818% Thay đổi: -93.384