Target Corp (TGTB34)

798.69
+13.96(+1.78%)
  • Khối lượng:
    45
  • Giá Mua/Bán:
    765.91/823.98
  • Biên độ ngày:
    789.49 - 798.69

Dữ liệu Lịch sử TGTB34

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
24/08/2022 - 24/09/2022
798.69789.49798.69789.490.05K+1.78%
784.73786.45787.59784.730.60K-5.57%
830.98841.62842.16830.980.65K+0.55%
826.43835.12837.84826.430.20K-2.46%
847.23868.56868.56847.233.00K-2.60%
869.81865.04869.81865.040.04K+0.32%
867.07877.72877.90867.070.12K+1.68%
852.75853.17853.17850.030.05K-3.87%
887.04902.85902.85886.420.01K-0.67%
893.06895.06901.03890.780.48K+0.59%
887.84888.55899.97883.180.46K+3.34%
859.13847.00862.14840.540.97K+0.28%
856.76859.32865.20849.242.64K-0.09%
857.54844.60857.54844.600.01K+2.53%
836.40832.30836.40823.2817.16K+1.95%
820.43813.60822.40813.601.00K+2.41%
801.14805.24809.88801.140.04K-1.94%
816.99824.74824.74816.991.68K-4.19%
852.70850.00853.24850.008.41K+2.22%
834.15827.51838.20827.518.42K+0.71%
Cao nhất: 902.85Thấp nhất: 784.73Chênh lệch: 118.12Trung bình: 844.04% Thay đổi: -3.57