H2G Green Ltd (H2GG)

Singapore
0.021
+0.001(+5.00%)
  • Khối lượng:
    200
  • Giá Mua/Bán:
    0.019/0.021
  • Biên độ ngày:
    0.019 - 0.021

Dữ liệu Lịch sử H2GG

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
20/02/2023 - 20/03/2023
0.0210.0190.0210.0190.20K+5.00%
0.0200.0190.0210.0191.01M-9.09%
0.0220.0200.0220.0200.20K+10.00%
0.0200.0210.0210.0200.20K0.00%
0.0200.0200.0220.020100.20K0.00%
0.0200.0220.0220.0200.20K0.00%
0.0200.0210.0210.0200.20K-9.09%
0.0220.0200.0220.020102.20K+15.79%
0.0190.0200.0200.0191.00M-9.52%
0.0210.0190.0230.0181.50K0.00%
0.0210.0210.0210.0190.50K0.00%
0.0210.0210.0210.0190.30K0.00%
0.0210.0190.0210.0190.20K0.00%
0.0210.0190.0220.019150.30K0.00%
0.0210.0200.0210.0200.20K+5.00%
0.0200.0200.0200.0200.10K0.00%
0.0200.0210.0210.0190.30K-4.76%
0.0210.0190.0210.0190.40K0.00%
0.0210.0210.0210.019354.80K+5.00%
0.0200.0220.0220.020350.20K0.00%
0.0200.0220.0220.020925.80K0.00%
Cao nhất: 0.023Thấp nhất: 0.018Chênh lệch: 0.005Trung bình: 0.021% Thay đổi: 5.000