CTCP Sông Đà 1.01 (SJC)

Hà Nội
7,500.00
0.00(0.00%)
  • Khối lượng:
    0
  • Giá Mua/Bán:
    0.00/0.00
  • Biên độ ngày:
    7,500.00 - 7,500.00

Dữ liệu Lịch sử SJC

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
03/06/2022 - 26/11/2022
9,800.009,800.009,800.009,800.0051.86K+13.95%
9,800.009,800.009,800.009,800.0051.86K+13.95%
8,600.008,600.008,600.008,600.0068.13K+14.67%
8,600.008,600.008,600.008,600.0068.13K+14.67%
7,500.007,500.007,500.007,500.0076.46K+13.64%
7,500.007,500.007,500.007,500.0076.46K+13.64%
6,600.006,600.006,600.006,600.0033.00K+13.79%
6,600.006,600.006,600.006,600.0033.00K+13.79%
5,800.005,700.005,800.005,700.0074.27K+11.54%
5,800.005,700.005,800.005,700.0074.27K+11.54%
5,200.005,200.005,200.004,200.00337.33K+13.04%
4,600.004,600.004,600.004,600.00131.36K+15.00%
4,000.004,000.004,000.004,000.00200.13K+14.29%
3,500.003,500.003,500.003,500.00159.88K+12.90%
3,100.003,100.003,100.003,100.00134.37K+14.81%
2,700.002,600.002,700.002,600.0056.56K+12.50%
2,400.002,100.002,400.002,100.00171.10K+14.29%
2,100.001,900.002,100.001,900.00284.01K+16.67%
1,800.001,900.002,000.001,800.0016.10K-10.00%
2,000.002,100.002,100.001,900.0021.03K-4.76%
2,100.001,900.002,100.001,900.0096.33K+16.67%
1,800.001,700.001,900.001,700.0042.70K+5.88%
1,700.001,700.001,700.001,600.0060.30K+6.25%
1,600.001,600.001,600.001,300.0052.70K+14.29%
1,400.001,300.001,400.001,300.0022.40K0.00%
1,400.001,300.001,400.001,200.0093.00K0.00%
1,400.001,500.001,500.001,400.0019.70K-6.67%
1,500.001,500.001,700.001,500.0019.90K-11.76%
1,700.001,800.001,800.001,700.0028.10K-5.56%
1,800.001,900.002,000.001,800.009.60K-81.63%
Cao nhất: 9,800.00Thấp nhất: 1,200.00Chênh lệch: 8,600.00Trung bình: 4,146.67% Thay đổi: 88.46