CTCP Khoáng Sản Và Cơ Khí (MIM)

Hà Nội
8,700.0
0.0(0.00%)
  • Khối lượng:
    0
  • Giá Mua/Bán:
    8,700.0/0.0
  • Biên độ ngày:
    8,700.0 - 8,900.0

Dữ liệu Lịch sử MIM

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
16/05/2022 - 10/08/2022
8,700.08,900.08,900.08,700.02.60K+1.16%
8,700.08,900.08,900.08,700.02.60K+1.16%
8,600.08,600.08,600.08,600.00.30K-8.51%
8,600.08,600.08,600.08,600.00.30K-8.51%
9,400.09,400.09,400.09,400.00.50K+1.08%
9,400.09,400.09,400.09,400.00.50K+1.08%
9,300.09,300.09,300.09,300.00.10K0.00%
9,300.09,300.09,300.09,300.00.10K0.00%
9,300.09,300.09,300.09,300.01.00K0.00%
9,300.09,300.09,300.09,300.01.00K0.00%
9,300.09,000.09,300.09,000.01.20K+1.09%
9,300.09,000.09,300.09,000.01.20K+1.09%
9,200.09,200.09,200.09,200.00.30K-7.07%
9,200.09,200.09,200.09,200.00.30K-7.07%
9,900.09,900.09,900.09,900.00.50K+10.00%
9,900.09,900.09,900.09,900.00.50K+10.00%
9,000.09,000.09,000.09,000.00.10K+4.65%
9,000.09,000.09,000.09,000.00.10K+4.65%
8,600.08,600.08,600.08,600.00.10K-9.47%
9,500.09,500.09,500.09,500.01.00K0.00%
9,500.09,500.09,500.09,500.05.70K0.00%
9,500.09,500.09,500.09,500.00.80K0.00%
9,500.09,600.09,600.09,500.01.19K0.00%
9,500.09,500.09,500.09,500.00.80K0.00%
9,500.09,500.09,500.09,500.00.50K0.00%
9,500.09,500.09,500.09,500.00.30K+4.40%
9,100.09,100.09,100.09,100.00.10K+9.64%
8,300.08,300.08,300.08,300.00.20K-9.78%
9,200.08,400.09,200.08,400.01.10K+9.52%
8,400.08,400.08,400.08,400.00.20K-3.45%
Cao nhất: 9,900.0Thấp nhất: 8,300.0Chênh lệch: 1,600.0Trung bình: 9,183.3% Thay đổi: 1.2