CTCP Cơ khí Luyện kim (SDK)

Hà Nội
19,100
0(0.00%)
  • Khối lượng:
    0
  • Giá Mua/Bán:
    32,000/36,500
  • Biên độ ngày:
    19,000 - 19,100
Tỷ Suất Cổ Tức Cao

Tỷ suất cổ tức cho biết một công ty trả cho cổ đông của mình bao nhiêu tiền cổ tức hàng năm trên mỗi đô la được đầu tư. Chỉ số này phản ánh số tiền mà một nhà đầu tư nhận được bên cạnh mọi khoản lãi từ vốn trong cổ phiếu.

Dữ liệu Lịch sử SDK

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
12/07/2022 - 28/11/2022
16,20016,20016,20016,2000.10K-14.74%
16,20016,20016,20016,2000.10K-14.74%
19,00019,00019,00019,0000.20K+2.15%
19,00019,00019,00019,0000.20K+2.15%
18,60018,60018,60018,6000.10K+13.41%
18,60018,60018,60018,6000.10K+13.41%
16,40016,40016,40016,4000.20K-14.14%
16,40016,40016,40016,4000.20K-14.14%
19,10019,00019,10019,0000.40K-14.35%
19,10019,00019,10019,0000.40K-14.35%
22,30022,30022,30022,3000.10K-14.89%
22,30022,30022,30022,3000.10K-14.89%
26,20026,20026,20026,2000.10K+13.91%
26,20026,20026,20026,2000.10K+13.91%
23,00023,00023,00023,0000.10K-14.81%
27,00027,00027,00027,0000.10K+3.85%
26,00026,00026,00026,0000.30K0.00%
26,00026,00026,00026,0000.20K+2.77%
25,30025,30025,30025,3000.50K+15.00%
22,00022,00022,00022,0000.10K-15.38%
26,00025,00026,00025,0000.50K+13.04%
23,00023,00023,00023,0000.10K-14.81%
27,00027,00027,00027,0000.10K+8.00%
25,00025,00025,00025,0000.50K+3.73%
24,10024,10024,10024,1000.10K+0.42%
24,00024,00024,00024,0002.00K+3.00%
23,30023,30023,30023,3000.10K-13.70%
27,00027,00027,00027,0000.40K0.00%
27,00026,90027,00026,9000.20K0.00%
27,00027,00027,00027,0000.10K+66.67%
Cao nhất: 27,000Thấp nhất: 16,200Chênh lệch: 10,800Trung bình: 22,610% Thay đổi: -30