Johnson & Johnson Co DRC (JNJ)

Buenos Aires
Tiền tệ tính theo ARS
Miễn trừ Trách nhiệm
8,071.00
+72.50
(+0.91%)
Đóng cửa
Biên độ ngày
7,946.00
8,088.00
Biên độ 52 tuần
3,305.33
8,904.50
Khối lượng
13,932
Giá Mua/Bán
8,037.00 / 8,071.00

Bình luận JNJ