Iraqi Company for Meat and Field Crops Production and Marketing (AIPM)

ISX
4.95
0.00(0.00%)
  • Khối lượng:
    0
  • Giá Mua/Bán:
    0.00/0.00
  • Biên độ ngày:
    4.85 - 5.00

Dữ liệu Lịch sử AIPM

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
04/07/2022 - 02/10/2022
6.956.956.956.95100.00K+7.92%
6.956.956.956.95100.00K+7.92%
6.445.506.445.50500.00K+15.00%
6.445.506.445.50500.00K+15.00%
5.605.005.605.00500.00K+12.00%
5.605.005.605.00500.00K+12.00%
5.005.005.005.00100.00K0.00%
5.005.005.005.00100.00K0.00%
5.005.005.005.00235.10K0.00%
5.005.005.005.00235.10K0.00%
5.004.905.004.9091.74K+2.04%
5.004.905.004.9091.74K+2.04%
4.904.914.914.9015.14K-1.01%
4.904.914.914.9015.14K-1.01%
4.954.954.954.95400.00K+1.02%
4.954.954.954.95400.00K+1.02%
4.904.904.904.90100.00K+2.08%
4.804.804.804.80968.18K-4.00%
5.005.005.005.001.34M+1.01%
4.954.855.004.851.79M+2.06%
4.854.854.854.85200.00K0.00%
4.854.854.854.85139.59K-2.02%
4.954.954.954.95100.41K-1.00%
5.004.905.004.9017.29K+2.04%
4.904.904.904.90500.00K0.00%
4.904.904.904.901.50M0.00%
4.904.904.904.90189.04K0.00%
4.904.904.904.90139.29K0.00%
4.905.405.404.9081.90K-9.26%
5.405.105.405.10212.19K-22.30%
Cao nhất: 6.95Thấp nhất: 4.80Chênh lệch: 2.15Trung bình: 5.23% Thay đổi: 41.84