Iraqi Agricultural Products (AIRP)

ISX
25.00
0.00(0.00%)
  • Khối lượng:
    0
  • Giá Mua/Bán:
    0.00/0.00
  • Biên độ ngày:
    25.00 - 25.00
Giao dịch gần mức Đỉnh trong 52 tuần

Dữ liệu Lịch sử AIRP

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
09/02/2022 - 11/08/2022
23.0024.0024.0023.0023.00K-6.12%
23.0024.0024.0023.0023.00K-6.12%
24.5024.5024.5024.501.00K-2.00%
24.5024.5024.5024.501.00K-2.00%
25.0025.0025.0025.0010.00K+8.70%
25.0025.0025.0025.0010.00K+8.70%
23.0023.0023.0023.00600.00K0.00%
23.0023.0023.0023.00600.00K0.00%
23.0023.0023.0023.00150.00K0.00%
23.0023.0023.0023.00150.00K0.00%
23.0023.0023.0023.00401.00K0.00%
23.0023.1024.0023.00430.31K0.00%
23.0020.7523.0020.751.00M+9.52%
21.0021.0021.0021.00127.00K0.00%
21.0021.0021.0021.00205.00K0.00%
21.0020.5021.0019.51500.00K+9.95%
19.1019.1019.1019.1010.00K-2.05%
19.5019.5019.5019.506.20M0.00%
19.5019.5019.5019.508.20M0.00%
19.5019.5019.5019.508.30M0.00%
19.5019.5019.5019.503.80M0.00%
19.5019.2519.5019.25207.50K0.00%
19.5019.5019.5019.50113.24K0.00%
19.5019.5019.5019.507.50K-2.50%
20.0019.5020.0019.50250.00K0.00%
20.0019.0020.0019.002.90M+7.24%
18.6518.6518.6518.6515.00K-0.53%
18.7518.7518.7518.7525.00K-1.32%
19.0019.0019.0019.0010.00K-2.56%
19.5019.5019.5019.5050.00K-15.22%
Cao nhất: 25.00Thấp nhất: 18.65Chênh lệch: 6.35Trung bình: 21.35% Thay đổi: 0.00