CTCP Điện Nước Lắp Máy Hải Phòng (DNC)

Hà Nội
32,900.0
0.0(0.00%)
  • Khối lượng:
    0
  • Giá Mua/Bán:
    36,100.0/0.0
  • Biên độ ngày:
    32,900.0 - 32,900.0
Giao dịch gần mức Đáy trong 52 tuần

Điện Nước Lắp Máy Hải Phòng đã đạt mức giá giao dịch thấp nhất của họ trong năm vừa qua (khoảng thời gian 52 tuần). Đây là một chỉ báo kỹ thuật có thể được dùng để phân tích giá trị hiện tại của cổ phiếu và dự đoán biến động giá trong tương lai.

1 / 2

Dữ liệu Lịch sử DNC

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
03/10/2022 - 28/05/2023
32,900.032,900.032,900.032,900.00.20K0.00%
32,900.032,900.032,900.032,900.00.20K0.00%
32,900.032,900.032,900.032,900.00.10K-8.86%
36,100.036,100.036,100.036,100.00.10K-8.84%
39,600.039,600.039,600.039,600.00.10K-10.00%
44,000.042,300.044,000.042,300.00.20K-6.38%
47,000.047,000.047,000.047,000.00.10K+9.81%
42,800.042,800.042,800.042,800.00.30K-9.89%
47,500.039,000.047,500.039,000.00.20K+9.95%
43,200.043,200.043,200.043,200.00.20K-9.81%
47,900.039,600.047,900.039,600.00.20K+8.86%
44,000.044,000.044,000.044,000.00.10K+10.00%
40,000.040,000.040,000.040,000.00.10K-2.44%
41,000.041,000.041,000.041,000.00.13K-9.69%
45,400.045,400.045,400.045,400.00.40K+9.93%
41,300.041,300.041,300.041,300.00.10K+9.84%
37,600.037,600.037,600.037,600.00.10K+9.94%
34,200.034,200.034,200.034,200.00.10K-8.56%
37,400.037,400.037,400.037,400.00.40K-5.79%
39,700.040,000.040,000.039,700.01.33K-9.77%
44,000.047,500.047,500.044,000.00.25K+1.85%
43,200.043,200.043,200.043,200.00.40K-10.00%
48,000.048,000.048,000.048,000.00.10K0.00%
48,000.041,000.048,000.041,000.01.10K+6.67%
45,000.045,000.045,000.045,000.00.60K-9.09%
49,500.042,300.049,500.041,000.01.30K+10.00%
45,000.045,000.045,000.045,000.02.20K-6.05%
47,900.047,000.047,900.047,000.00.30K-0.21%
48,000.048,000.048,000.048,000.01.00K-9.94%
53,300.053,300.053,300.053,300.00.10K+62.01%
Cao nhất: 53,300.0Thấp nhất: 32,900.0Chênh lệch: 20,400.0Trung bình: 42,643.3% Thay đổi: 0.0