Grupo Energia Bogota SA ESP (GEB)

Colombia
1,500.00
-1.00(-0.07%)
  • Khối lượng:
    1,055,832
  • Giá Mua/Bán:
    2,335.00/2,355.00
  • Biên độ ngày:
    1,500.00 - 1,548.00
Giao dịch gần mức Đáy trong 52 tuần

Grupo Energia Bogota đã đạt mức giá giao dịch thấp nhất của họ trong năm vừa qua (khoảng thời gian 52 tuần). Đây là một chỉ báo kỹ thuật có thể được dùng để phân tích giá trị hiện tại của cổ phiếu và dự đoán biến động giá trong tương lai.

1 / 2

Dữ liệu Lịch sử GEB

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
05/01/2023 - 05/02/2023
1,500.001,501.001,548.001,500.001.06M-0.07%
1,501.001,505.001,575.001,501.00578.48K-4.39%
1,570.001,570.001,570.001,568.00224.11K0.00%
1,570.001,570.001,600.001,567.002.45M-0.25%
1,574.001,610.001,610.001,572.001.04M-2.18%
1,609.001,700.001,700.001,599.001.57M-5.63%
1,705.001,705.001,719.001,695.001.24M+0.77%
1,692.001,703.001,704.001,689.002.48M-0.65%
1,703.001,700.001,717.001,696.002.11M+0.47%
1,695.001,690.001,700.001,690.001.45M-0.29%
1,700.001,686.001,710.001,672.001.33M+0.89%
1,685.001,700.001,700.001,680.00935.11K+0.12%
1,683.001,730.001,730.001,682.001.33M-2.15%
1,720.001,710.001,730.001,700.003.00M0.00%
1,720.001,720.001,727.001,705.004.17M+0.88%
1,705.001,710.001,710.001,693.00293.46K+0.77%
1,692.001,729.001,729.001,679.00724.52K-2.20%
1,730.001,692.001,730.001,692.00431.67K+1.76%
1,700.001,700.001,710.001,692.00184.84K0.00%
1,700.001,740.001,745.001,651.00257.05K0.00%
1,700.001,712.001,724.001,675.00302.74K-0.58%
Cao nhất: 1,745.00Thấp nhất: 1,500.00Chênh lệch: 245.00Trung bình: 1,659.71% Thay đổi: -12.28