CTCP Xây dựng và Thiết kế số 1 (DCF)

Hà Nội
Tiền tệ tính theo VND
Miễn trừ Trách nhiệm
43,900
-29,200(-39.95%)
Đóng cửa

Phân tích DCF