American Express Co DRC (AXP)

3,425.00
+2.00(+0.06%)
  • Khối lượng:
    429
  • Giá Mua/Bán:
    3,403.00/3,425.00
  • Biên độ ngày:
    3,370.00 - 3,425.00

Dữ liệu Lịch sử AXP

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
03/11/2022 - 03/12/2022
3,425.003,402.003,425.003,370.000.43K+0.04%
3,423.503,444.003,444.003,361.000.48K+1.44%
3,375.003,368.503,400.003,290.000.46K+2.21%
3,302.003,224.003,394.003,224.000.63K+1.41%
3,256.003,375.003,375.003,235.503.66K-3.53%
3,375.003,383.503,386.003,346.000.61K+0.84%
3,347.003,362.003,365.003,250.000.11K-0.12%
3,351.003,360.003,427.003,346.001.68K-0.43%
3,365.503,364.503,439.503,364.500.52K-0.01%
3,366.003,370.003,432.003,350.000.28K-0.09%
3,369.003,293.503,376.503,280.000.58K+2.04%
3,301.663,360.003,360.003,269.331.99K+0.97%
3,270.003,170.003,270.003,170.000.41K+2.27%
3,197.333,266.333,266.333,176.660.40K-0.24%
3,205.003,316.663,316.663,201.000.80K+0.89%
3,176.833,066.663,186.333,066.661.06K+6.50%
2,983.003,016.663,032.162,982.000.29K-1.97%
3,042.832,963.663,056.662,963.660.61K+2.87%
2,957.832,959.332,981.662,910.000.94K+1.18%
2,923.332,933.332,972.162,915.330.67K+2.99%
2,838.332,850.002,868.162,829.501.65K-2.24%
Cao nhất: 3,444.00Thấp nhất: 2,829.50Chênh lệch: 614.50Trung bình: 3,231.01% Thay đổi: 17.97