40 Investment and Construction JSC (L40)

Hà Nội
20,100.00
+300.00(+1.52%)
  • Khối lượng:
    212
  • Giá Mua/Bán:
    18,000.00/21,600.00
  • Biên độ ngày:
    20,100.00 - 20,100.00

Dữ liệu Lịch sử L40

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
19/01/2023 - 31/05/2023
20,100.0020,100.0020,100.0020,100.000.21K+1.52%
20,100.0020,100.0020,100.0020,100.000.21K+1.52%
19,800.0019,800.0019,800.0019,800.001.00K+1.54%
19,800.0019,800.0019,800.0019,800.001.00K+1.54%
19,500.0019,500.0019,500.0019,500.000.20K0.00%
19,500.0019,500.0019,500.0019,500.000.20K0.00%
19,500.0019,500.0019,500.0019,500.001.10K-9.72%
19,500.0019,500.0019,500.0019,500.001.10K-9.72%
21,600.0021,600.0021,600.0021,600.000.30K-9.62%
21,600.0021,600.0021,600.0021,600.000.30K-9.62%
23,900.0019,800.0023,900.0019,800.001.30K+9.13%
23,900.0019,800.0023,900.0019,800.001.30K+9.13%
21,900.0021,900.0021,900.0021,900.000.20K+0.46%
21,900.0021,900.0021,900.0021,900.000.20K+0.46%
21,800.0021,800.0021,800.0021,800.000.30K-9.92%
21,800.0021,800.0021,800.0021,800.000.30K-9.92%
24,200.0024,200.0024,200.0024,200.000.10K-9.70%
24,200.0024,200.0024,200.0024,200.000.10K-9.70%
26,800.0026,800.0026,800.0026,800.000.10K0.00%
26,800.0026,800.0026,800.0026,800.000.10K0.00%
26,800.0026,800.0026,800.0026,800.000.10K-9.76%
29,700.0029,700.0029,700.0029,700.000.10K-9.73%
32,900.0032,900.0032,900.0032,900.000.10K+6.13%
31,000.0031,000.0031,000.0031,000.000.60K+9.93%
28,200.0028,200.0028,200.0028,200.000.10K+9.73%
25,700.0025,700.0025,700.0025,700.000.10K+9.83%
23,400.0023,400.0023,400.0023,400.000.10K+7.34%
21,800.0021,800.0021,800.0021,800.000.30K0.00%
21,800.0021,800.0021,800.0021,800.000.50K+9.00%
20,000.0020,000.0020,000.0020,000.001.90K-0.50%
Cao nhất: 32,900.00Thấp nhất: 19,500.00Chênh lệch: 13,400.00Trung bình: 23,316.67% Thay đổi: -25.00