CTCP Đường sắt Yên Lào (YRC)

Hà Nội
Tiền tệ tính theo VND
Miễn trừ Trách nhiệm
6,300
0(0.00%)
Đóng cửa

Dữ liệu Lịch sử YRC

Khung Thời Gian
Daily
09/09/2016 - 29/11/2023
NgàyLần cuối MởCao Thấp KL % Thay đổi
6,3006,3006,3006,3003.50K-20.25%
7,9007,9007,9007,9000.00%
7,9007,9007,9007,900+0.64%
7,8507,8507,8507,8500.60K0.00%
7,8507,8507,8507,8501.00K-39.80%
13,03913,03913,03913,03920.00K-16.67%
15,64715,64715,64715,6471.90K+28.57%
12,17012,17012,17012,1701.60K+93.17%
Cao nhất
15,647
% Thay đổi
0
Trung bình
9,832
Chênh lệch
9,347
Thấp nhất
6,300