CTCP Xây Dựng Số 5 (VC5)

Hà Nội
1,500
+100(+7.14%)
  • Khối lượng:
    19,200
  • Giá Mua/Bán:
    0/0
  • Biên độ ngày:
    1,400 - 1,600

Dữ liệu Lịch sử VC5

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
11/02/2022 - 11/08/2022
1,5001,5001,6001,40019.20K+7.14%
1,5001,5001,6001,40019.20K+7.14%
1,4001,2001,6001,20013.80K0.00%
1,4001,2001,6001,20013.80K0.00%
1,4001,4001,4001,40010.00K+7.69%
1,4001,4001,4001,40010.00K+7.69%
1,3001,2001,3001,20072.10K0.00%
1,3001,2001,3001,20072.10K0.00%
1,3001,2001,3001,20048.90K-13.33%
1,5001,3001,5001,30016.80K0.00%
1,5001,5001,5001,30027.10K0.00%
1,5001,5001,5001,5001.70K-11.76%
1,7002,0002,0001,60024.50K-5.56%
1,8002,0002,0001,70011.90K-5.26%
1,9001,8002,1001,8009.20K-5.00%
2,0002,1002,1001,9004.30K-4.76%
2,1002,0002,1002,00016.20K-4.55%
2,2002,4002,6002,10020.00K-8.33%
2,4002,4002,5002,40048.30K+9.09%
2,2002,5002,5002,20030.80K-12.00%
2,5002,6002,7002,40040.50K-7.41%
2,7003,1003,2002,60017.80K-12.90%
3,1003,2003,3002,800102.30K+3.33%
3,0003,4003,5003,000148.50K-14.29%
3,5003,2003,5003,20064.80K+9.38%
3,2003,5003,7003,10080.50K-13.51%
3,7003,7004,0003,20063.10K+2.78%
3,6003,7003,7003,500161.90K+9.09%
3,3003,3003,3003,000109.20K+13.79%
2,9002,8002,9002,50046.70K+93.33%
Cao nhất: 4,000Thấp nhất: 1,200Chênh lệch: 2,800Trung bình: 2,160% Thay đổi: 15