Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO (VTO)

Ho Chi Minh
8,580.0
-120.0(-1.38%)
  • Khối lượng:
    215,800
  • Giá Mua/Bán:
    8,570.0/8,580.0
  • Biên độ ngày:
    8,500.0 - 8,690.0
Tỷ Suất Cổ Tức Cao

Dữ liệu Lịch sử VTO

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
11/07/2022 - 10/08/2022
8,580.08,530.08,690.08,500.0215.80K-1.38%
8,700.08,520.08,780.08,520.0367.60K+2.35%
8,500.08,400.08,500.08,300.0460.70K+0.47%
8,460.08,500.08,600.08,330.0261.90K-1.51%
8,590.08,460.08,870.08,460.0707.10K+3.62%
8,290.07,800.08,290.07,800.0920.30K+6.97%
7,750.07,690.07,750.07,600.0325.90K+1.84%
7,610.07,660.07,680.07,570.0221.70K-0.65%
7,660.07,680.07,730.07,660.0107.10K-0.26%
7,680.07,660.07,740.07,630.0150.60K+0.79%
7,620.07,700.07,700.07,490.095.00K-0.26%
7,640.07,650.07,790.07,550.0188.40K-1.29%
7,740.07,830.07,830.07,700.0177.80K-1.15%
7,830.07,890.07,890.07,820.0150.20K-0.76%
7,890.07,940.07,950.07,800.0253.20K-0.13%
7,900.07,860.07,950.07,800.0335.50K+1.02%
7,820.07,790.07,840.07,620.0192.50K+0.39%
7,790.08,000.08,000.07,790.0106.30K-0.64%
7,840.07,750.08,000.07,740.0187.60K+3.02%
7,610.07,700.07,700.07,590.0440.90K-0.39%
7,640.07,610.07,710.07,520.0125.10K+0.53%
7,600.07,500.07,690.07,500.0120.30K+1.33%
7,500.07,690.07,690.07,480.0102.40K-0.66%
Cao nhất: 8,870.0Thấp nhất: 7,480.0Chênh lệch: 1,390.0Trung bình: 7,923.5% Thay đổi: 13.6