CTCP Than Vàng Danh - Vinacomin (TVD)

Hà Nội
16,200.0
+200.0(+1.25%)
  • Khối lượng:
    244,649
  • Giá Mua/Bán:
    0.0/0.0
  • Biên độ ngày:
    15,700.0 - 16,200.0
Tỷ Suất Cổ Tức Cao

Dữ liệu Lịch sử TVD

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
14/07/2022 - 14/08/2022
16,200.015,900.016,200.015,700.0244.65K+1.25%
16,000.016,700.016,800.016,000.0340.61K-3.03%
16,500.016,600.016,700.016,400.0211.20K-0.60%
16,600.015,800.016,600.015,800.0704.97K+5.06%
15,800.015,900.016,000.015,600.0277.30K-0.63%
15,900.016,100.016,100.015,700.0163.56K-0.63%
16,000.015,800.016,500.015,800.0531.90K+1.27%
15,800.015,800.016,000.015,600.0208.20K-0.63%
15,900.015,300.015,900.015,300.0363.78K+3.92%
15,300.015,400.015,400.015,000.0164.41K-0.65%
15,400.015,400.015,600.015,000.0113.50K0.00%
15,400.015,200.015,600.015,100.0200.45K+2.67%
15,000.014,800.015,100.014,500.0146.27K+1.35%
14,800.015,300.015,300.014,700.0172.54K-2.63%
15,200.015,600.016,100.015,000.0152.20K-0.65%
15,300.015,600.015,600.015,200.0111.60K-1.29%
15,500.015,500.016,100.015,500.0282.90K0.00%
15,500.015,200.015,700.015,200.0213.91K+1.97%
15,200.015,200.015,300.014,500.0231.51K0.00%
15,200.015,800.015,900.015,200.0215.80K-3.80%
15,800.016,200.016,200.015,500.0147.79K-2.47%
16,200.014,900.016,400.014,900.0453.92K+8.00%
Cao nhất: 16,800.0Thấp nhất: 14,500.0Chênh lệch: 2,300.0Trung bình: 15,659.1% Thay đổi: 8.0