CTCP ICD Tân Cảng Sóng Thần (IST)

Hà Nội
31,900
0(0.00%)
  • Khối lượng:
    0
  • Giá Mua/Bán:
    14,000/17,200
  • Biên độ ngày:
    31,900 - 31,900
Tỷ Suất Cổ Tức Cao

Tỷ suất cổ tức cho biết một công ty trả cho cổ đông của mình bao nhiêu tiền cổ tức hàng năm trên mỗi đô la được đầu tư. Chỉ số này phản ánh số tiền mà một nhà đầu tư nhận được bên cạnh mọi khoản lãi từ vốn trong cổ phiếu.

Dữ liệu Lịch sử IST

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
13/09/2022 - 05/12/2022
31,80032,00032,00027,5001.70K+13.57%
31,80032,00032,00027,5001.70K+13.57%
28,00032,00032,00028,0000.20K+1.45%
28,00032,00032,00028,0000.20K+1.45%
27,60031,60031,60027,5000.70K+0.36%
27,60031,60031,60027,5000.70K+0.36%
27,50027,50027,50027,5000.70K-13.79%
27,50027,50027,50027,5000.70K-13.79%
31,90031,90031,90031,9000.10K+14.75%
31,90031,90031,90031,9000.10K+14.75%
27,80027,80027,80027,8000.60K-14.20%
27,80027,80027,80027,8000.60K-14.20%
32,40032,40032,40032,4000.30K0.00%
32,40032,40032,40032,4000.20K+16.13%
27,90032,50032,50027,9000.60K-14.42%
32,60032,60032,60032,6000.10K0.00%
32,60032,60032,60032,6000.10K-1.21%
33,00033,00033,00033,0000.10K-10.81%
37,00037,00037,00037,0000.10K+14.55%
32,30032,30032,30032,3000.10K-2.71%
33,20033,20033,20033,2000.20K+18.57%
28,00032,50032,50028,0000.50K-13.85%
32,50032,50032,50032,5000.10K+14.84%
28,30028,30028,30028,3000.10K-14.24%
33,00033,00033,00033,0000.40K0.00%
33,00038,30038,30033,0000.90K+13.79%
29,00037,70037,70029,0000.20K-12.12%
33,00032,50033,00032,5000.30K0.00%
33,00033,00033,00033,0000.10K+10.00%
30,00030,00030,00030,0000.20K-5.66%
Cao nhất: 38,300Thấp nhất: 27,500Chênh lệch: 10,800Trung bình: 30,747% Thay đổi: -2