Singapore Telecommunications Ltd (STEL)

1.900
-0.029(-1.50%)
  • Khối lượng:
    0
  • Giá Mua/Bán:
    0.000/0.000
  • Biên độ ngày:
    1.900 - 1.900

Dữ liệu Lịch sử STEL

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
20/07/2022 - 20/08/2022
1.9001.9001.9001.900-1.50%
1.9291.8911.9291.8911.00K+2.06%
1.8901.9031.9031.890-0.71%
1.9031.8871.9141.8870.22K+2.20%
1.8621.8641.8641.862+1.14%
1.8421.8421.8421.842+0.63%
1.8301.8371.8731.8300.25K-1.61%
1.8601.8601.8601.8602.00K+1.09%
1.8401.8431.8431.840-0.08%
1.8421.8411.8801.8410.30K-2.05%
1.8801.8491.8801.8495.30K+3.70%
1.8131.8131.8131.813+0.75%
1.7991.8101.8441.7991.25K-2.17%
1.8391.8391.8391.839-1.00%
1.8581.8581.8581.858-0.48%
1.8671.8401.8681.84016.62K-1.22%
1.8901.8751.8901.8445.41K+1.61%
1.8601.8461.8601.846+0.46%
1.8521.8301.8691.8301.11K+0.63%
1.8401.8451.8701.8404.20K-0.57%
1.8501.8581.8581.850-0.30%
1.8561.8561.8561.856-0.22%
1.8601.8601.8761.8600.56K+1.20%
Cao nhất: 1.929Thấp nhất: 1.799Chênh lệch: 0.130Trung bình: 1.859% Thay đổi: 3.373