CTCP Thủy sản số 4 (TS4)

Hà Nội
2,500.0
0.0(0.00%)
  • Khối lượng:
    0
  • Giá Mua/Bán:
    3,630.0/3,640.0
  • Biên độ ngày:
    2,300.0 - 2,500.0

Dữ liệu Lịch sử TS4

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
27/05/2022 - 26/11/2022
1,400.01,500.01,600.01,400.028.98K-6.67%
1,400.01,500.01,600.01,400.028.98K-6.67%
1,500.01,400.01,700.01,300.050.87K0.00%
1,500.01,400.01,700.01,300.050.87K0.00%
1,500.01,700.01,700.01,500.06.40K-11.76%
1,500.01,700.01,700.01,500.06.40K-11.76%
1,700.02,000.02,000.01,700.015.20K-15.00%
1,700.02,000.02,000.01,700.015.20K-15.00%
2,000.02,000.02,100.02,000.05.10K-4.76%
2,000.02,000.02,100.02,000.05.10K-4.76%
2,100.02,200.02,200.02,000.07.90K-12.50%
2,400.02,300.02,400.02,300.04.11K-4.00%
2,500.02,400.02,500.02,300.04.96K0.00%
2,500.02,500.02,500.02,300.017.24K-3.85%
2,600.02,700.02,700.02,500.018.98K-3.70%
2,700.02,700.02,700.02,600.022.10K0.00%
2,700.02,900.02,900.02,700.018.40K0.00%
2,700.02,800.03,000.02,600.015.80K-10.00%
3,000.02,900.03,000.02,800.016.04K+3.45%
2,900.02,800.03,000.02,800.041.41K+3.57%
2,800.02,800.02,800.02,700.017.80K-3.45%
2,900.02,800.02,900.02,700.012.70K0.00%
2,900.02,900.03,000.02,800.010.33K+3.57%
2,800.02,600.02,800.02,600.04.72K+3.70%
2,700.02,800.02,900.02,600.040.10K-10.00%
3,000.03,000.03,000.02,900.013.20K+3.45%
2,900.03,000.03,000.02,900.013.10K-6.45%
3,100.03,100.03,200.03,000.044.51K-6.06%
3,300.03,200.03,400.03,100.047.80K+3.13%
3,200.03,200.03,200.03,100.014.60K+128.57%
Cao nhất: 3,400.0Thấp nhất: 1,300.0Chênh lệch: 2,100.0Trung bình: 2,396.7% Thay đổi: -33.3