CTCP Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam (PPE)

Hà Nội
11,300.0
0.0(0.00%)
  • Khối lượng:
    0
  • Giá Mua/Bán:
    0.0/0.0
  • Biên độ ngày:
    11,300.0 - 11,300.0

Dữ liệu Lịch sử PPE

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
28/03/2022 - 04/02/2023
11,300.011,300.011,300.011,300.00.10K-9.60%
11,300.011,300.011,300.011,300.00.10K-9.60%
12,500.012,500.012,500.012,500.07.30K-9.42%
12,500.012,500.012,500.012,500.07.30K-9.42%
13,800.013,800.013,800.013,800.00.20K-9.80%
13,800.013,800.013,800.013,800.00.20K-9.80%
15,300.015,300.015,300.015,300.01.00K-9.47%
16,900.016,900.016,900.016,900.014.00K+9.74%
15,400.015,400.015,400.015,400.00.10K+9.22%
14,100.012,800.014,100.012,800.00.20K-0.70%
14,200.014,200.014,200.014,200.00.10K+9.23%
13,000.013,000.013,000.013,000.00.10K-7.80%
14,100.014,100.014,100.014,100.00.10K+1.44%
13,900.013,900.013,900.013,900.0+4.51%
13,300.014,500.014,500.013,300.00.20K+0.76%
13,200.013,200.013,200.013,200.00.10K+10.00%
12,000.011,400.012,000.010,500.00.60K+4.35%
11,500.011,500.011,500.011,500.00.50K-8.73%
12,600.014,000.014,000.012,600.00.50K-10.00%
14,000.014,000.014,000.014,000.00.10K0.00%
14,000.014,000.014,000.014,000.00.10K+5.26%
13,300.013,100.013,300.013,100.00.40K+1.53%
13,100.013,100.013,100.013,100.00.10K+0.77%
13,000.013,200.013,500.013,000.00.70K-3.70%
13,500.014,100.014,100.013,500.017.50K-4.26%
14,100.014,100.014,100.014,100.00.10K-2.08%
14,400.014,400.014,400.014,400.00.10K-4.00%
15,000.015,300.015,300.015,000.00.20K+7.14%
14,000.014,000.014,000.014,000.00.40K+9.38%
12,800.014,000.014,000.012,700.01.20K+13.27%
Cao nhất: 16,900.0Thấp nhất: 10,500.0Chênh lệch: 6,400.0Trung bình: 13,530.0% Thay đổi: -26.1